Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Belastingplan 2009

Geldend van 31-12-2010 t/m heden

Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2009 wenselijk is fiscale maatregelen te treffen in het kader van het inkomensbeleid en mede ter bevordering van innovatief ondernemerschap en arbeidsparticipatie, vergroening en vereenvoudiging;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel X

Voor de producent, bedoeld in artikel 84a, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag die voor 1 april 2009 een verzoek als bedoeld in artikel 84a, eerste lid, indient, kan het forfait ook worden vastgesteld over het kalenderjaar 2008.

Artikel XI

Artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag vindt geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2009 op de bedragen, genoemd in artikel 86.

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XIII

  • 2 Artikel XII, onderdeel D, vindt geen toepassing ten aanzien van personenauto’s die vóór 1 januari 2009 voor het eerst in gebruik zijn genomen.

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XV [Vervallen per 31-12-2010]

Artikel XVI [Vervallen per 31-12-2010]

Artikel XVII [Vervallen per 31-12-2010]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XIXA

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XX [Vervallen per 31-12-2010]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2008.]

Artikel XXIIIA

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel XXV

  • 2 De regeling in een voor 1 januari 2009 geldende collectieve arbeidsovereenkomst over het geheel of gedeeltelijk doorbetalen van het loon gedurende de periode van het verlof, bedoeld in artikel 6:2 van de Wet arbeid en zorg, en de invulling van het verlof, geldt uitsluitend voor het verlof zoals dat gold voor 1 januari 2009.

Artikel XXVI

Vervallen

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XXVIIA

Ingeval de samenloop van wetten die in 2008 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel XXVIII

De wijziging ingevolge artikel VI, onderdeel 0A, van artikel 10, eerste lid, onderdeel j, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vindt geen toepassing met betrekking tot vóór 1 januari 2009 aan werknemers toegekende rechten welke zijn uitgeoefend of vervreemd vóór 1 januari 2010.

Artikel XXIX

  • 2 [Red: Vervallen.]

  • 4 In afwijking van het eerste lid treedt artikel VIII in werking met ingang van 1 juli 2009.

  • 9 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XVIII, onderdeel F, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 10 In afwijking van het eerste lid werkt artikel XXII, onderdeel B, terug tot en met 16 september 2008 voor aanslagen die op die datum nog niet onherroepelijk vaststaan.

Artikel XXX

Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2009.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 18 december 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de negenentwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin