Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

Geldend van 14-01-2009 t/m heden

Besluit van 15 december 2008 tot aanwijzing van voorschriften en vaststelling van boetetarieven als bedoeld in artikel 154b, eerste lid, onderdelen a en b, en zevende lid, van de Gemeentewet (Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 2008, nr. 2008-0000547516;

Gelet op artikel 154b, eerste en zevende lid, van de Gemeentewet, artikel 74c, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 257b van het Wetboek van Strafvordering;

De Raad van State gehoord (advies van 26 november 2008, nr. W04.08.0491/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2008, nr. 2008-0000597650;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarbij behorende bijlage wordt verstaan onder:

Artikel 2

Geen bestuurlijke boete kan worden opgelegd voor overtreding van voorschriften als bedoeld in artikel 154b, eerste lid, onderdeel a, van de wet, voor zover die voorschriften betrekking hebben op:

 • a. samenscholingen en ongeregeldheden;

 • b. betogingen op openbare plaatsen;

 • c. vechten op straat;

 • d. het meevoeren van inbrekerswerktuigen of van voorwerpen die er kennelijk toe zijn uitgerust om het plegen van winkeldiefstallen te vergemakkelijken;

 • e. het meevoeren van steekwapens;

 • f. het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

 • g. bedelen;

 • h. bestrijding van heling van goederen;

 • i. hinderlijk drankgebruik;

 • j. het gebruik van verdovende middelen, met uitzondering van cannabis;

 • k. drugshandel op straat.

Artikel 3

Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd voor overtreding van voorschriften als bedoeld in artikel 154b, eerste lid, onderdeel b, van de wet, voor zover die voorschriften betrekking hebben op:

 • a. het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen;

 • b. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen;

 • c. het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen;

 • d. buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, een stof of voorwerp in de bodem brengen, storten, houden, achterlaten of anderszins plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu;

 • e. het achterlaten van straatafval in de openbare ruimte;

 • f. het doorzoeken of verspreiden van afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan;

 • g. het door de eigenaar plaatsen van afvalbakken bij een inrichting voor het verbruiken van eet- en drinkwaren;

 • h. het door de verspreider opruimen van weggeworpen reclamebiljetten of ander promotiemateriaal;

 • i. het achterlaten van zwerfafval bij vervoeren, laden of lossen van afvalstoffen;

 • j. het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van afvalstoffen;

 • k. het zich ontdoen van een autowrak, afkomstig uit een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

Artikel 4

 • 2 De boetebedragen, genoemd in de bijlage, gelden voor natuurlijke personen.

Artikel 5

[Red: Wijzigt het Transactiebesluit 1994.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt het Transactiebesluit milieudelicten.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt het Besluit OM-afdoening.]

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte in werking treedt.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2008

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de vierentwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

A. Voorschrift uit de plaatselijke verordening Boete in euro’s

A.1

 

Zonder vergunning van de burgemeester

 

– op of aan de weg een evenement, feest of wedstrijd geven of houden

60

– een georganiseerde dropping houden of daaraan deelnemen op een ander terrein dan een daarvoor bestemd sportterrein

60

   

A.2

 

Zonder vergunning op of aan de weg als dienstverlener optreden of als zodanig diensten aanbieden

120

   

A.3

 

Als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids voor publiek optreden op of aan een door de burgemeester aangewezen (gedeelte van een) weg, waar dit niet is toegestaan

120

   

A.4

 

Zonder vergunning of anders dan de daarin gestelde voorwaarden, de weg of een weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan (bijv.: terrasverbod, reclameborden)

180

   

A.5

 

Als houder van een horecabedrijf, dit voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven, buiten de vastgestelde openingstijden

180

   

A.6

 

De weg of dat gedeelte van een onroerend goed dat vanaf de weg zichtbaar is

 

– bekrassen of bekladden

90

– zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding dan wel met enigerlei stof enige afbeelding, letter, cijfer of teken hierop aanplakken of op andere wijze aanbrengen

90

   

A.7

 

Op of aan door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek verspreiden dan wel openlijk aanbieden, aanbevelen of bekendmaken

90

   

A.8

 

De weg of op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk ander onderkomen als slaapplaats gebruiken

90

   

A.9

 

Tijdens uren waarop het niet is toegestaan op de weg of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap te vervoeren of bij zich te hebben

90

   

A.10

 

Met een voertuig dat niet is voorzien van rubberbanden rijden over de berm, de glooiing en de zijkant van de weg

 

a. voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

90

b. voor bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

90

c. voor bromfietsers en snorfietsers

60

d. voor fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor

35

e. voor overige weggebruikers

35

   

A.11

 

Op de weg (binnen een door het college aangewezen gebied) skaten of skateboarden

60

   

A.12

 

Op of aan de weg

 

– klimmen of zich bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, heining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair

60

– zich zodanig ophouden dat voor weggebruikers of bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodige overlast of hinder wordt veroorzaakt

90

   

A.13

 

Op de weg (binnen een door het college aangewezen gebied) alcoholhoudende drank nuttigen

60

   

A.14

 

Op de weg (binnen een door het college aangewezen gebied) aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich hebben

60

   

A.15

 

Zonder redelijk doel

 

– zich in een portiek of poort ophouden of in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw zitten of liggen

60

– zich anders dan als bewoner of gebruiker van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen of van publiek toegankelijke gebouwen bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte

60

   

A.16

 

Op de weg vervoeren, bij zich dragen of anderszins voorhanden hebben van kerstbomen, autobanden en andere voorwerpen of stoffen, met het kennelijke doel deze op de weg te verbranden

60

   

A.17

 

(In of op) een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke ruimte

 

– zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze ophouden

90

– verontreinigen

90

– voor een ander doel bezigen dan waarvoor de ruimte bestemd is

60

   

A.18

 

Op of aan de weg een fiets, snorfiets of bromfiets plaatsen of laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek, waardoor de doorgang wordt versperd, dan wel in strijd met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of portiek

20

   

A.19

 

Een motorvoertuig, bromfiets of fiets op of aan de weg laten staan, anders dan deugdelijk afgesloten of onder behoorlijk toezicht

30

   

A.20

 

Zich met een fiets of bromfiets bevinden op een terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden, welke publiek trekt

30

   

A.21

 

Zich met een winkelwagentje op of aan de weg bevinden op meer dan de toegestane afstand van het bedrijf dat het winkelwagentje ter beschikking heeft gesteld

60

   

A.22

 

Zich in de nabijheid van een persoon, gebouw, woonwagen of woonschip ophouden met de kennelijke bedoeling deze persoon of een zich in dat gebouw, die woonwagen of dat woonschip bevindende persoon te bespieden

90

   

A.23

 

Een persoon in een gebouw, woonwagen of woonschip door middel van een verrekijker bespieden

90

   

A.24

 

Als eigenaar of houder van een hond, deze laten verblijven of laten lopen

 

– op een weg gelegen binnen de bebouwde kom zonder dat de hond is aangelijnd

60

– op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of andere door het college aangewezen plaats

90

– op een weg zonder dat de hond is voorzien van een halsband of een door middel van tatoeage aangebracht identificatiemerk, die de eigenaar of houder van de hond duidelijk doet kennen

60

– op een weg zonder een deugdelijk middel dat is bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen bij zich te dragen en/of dit middel niet op eerste vordering tonen aan de met het toezicht belaste ambtenaar

60

   

A.25

 

Als eigenaar of houder van een hond deze laten verblijven/lopen op of aan de weg of op een terrein van een ander, terwijl na schriftelijke aanzegging van het college deze hond niet

 

– kort is aangelijnd

150

– kort is aangelijnd en gemuilkorfd

150

   

A.26

 

Als degene die één of meer dieren onder zijn hoede heeft, niet door voorzorgsmaatregelen die van hem mogen worden verwacht, voorkomen dat deze dieren voor de omgeving hinderlijk zijn

90

   

A.27

 

Als rechthebbende er niet voor zorgen dat zodanige maatregelen worden getroffen dat het vee/pluimvee in een aan een weg liggend weiland of terrein, die weg niet kan bereiken

90

   

A.28

 

Op de weg of weggedeelte (binnen een door het college aangewezen gebied) softdrugs gebruiken of openlijk voorhanden hebben

60

   

A.29

 

Als degene aan wie dit door of namens het college in het belang van de openbare orde of zedelijkheid is bekendgemaakt, zich anders dan in een openbaar middel van vervoer, bevinden op of aan de door het college aangewezen wegen en/of plaatsen gedurende de uren daarbij genoemd

150

   

A.30

 

De weg niet (doen) reinigen na een verontreiniging ontstaan bij het laden, lossen of vervoeren van stoffen of voorwerpen of bij andere werkzaamheden

 

– terstond, bij gevaar voor de verkeersveiligheid of bij gevaar voor beschadiging van het wegdek

150

– in overige gevallen, (iedere dag) na het beëindigen van de werkzaamheden

90

   

A.31

 

Binnen de bebouwde kom buiten een daarvoor bestemde inrichting/plaats op of aan de weg zijn natuurlijke behoefte doen

90

   

A.32

 

Een geparkeerd voertuig op een aangewezen weg of weggedeelte, waar dit niet is toegestaan, te koop aanbieden of verhandelen

120

   

A.33

 

Een defect voertuig op een weg parkeren, langer dan de vastgestelde termijn

60

   

A.34

 

Een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander dergelijk voertuig op een aangewezen weg waar dit niet is toegestaan, langer dan de vastgestelde termijn doen of laten staan

60

   

A.35

 

Een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op een weg parkeren met als doel handelsreclame te maken

120

   

A.36

 

Een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied

 

– door het parkeren of aanwezig hebben van een voertuig of vaartuig

 

a. voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

60

b. voor bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

60

c. voor bromfietsers en snorfietsers

40

d. voor fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor

20

e. voor overige weggebruikers

20

f. voor schippers

60

g. voor een ieder

60

– anders dan tot doel van dagrecreatie

90

– door met geluid voortbrengende apparatuur overlast te veroorzaken

90

– door te graven of te spitten of doen graven of spitten op buiten het strand, de zandhelling, speelkuilen of zandbakken gelegen gedeelten

90

– door anders dan in de aanwezige afvalbakken wegwerpen, neerleggen en/of achterlaten van afval, vuilnis, resten van levensmiddelen, papier, blikken, flessen of verpakkingsmateriaal

90

– door een afvalmand, -bak of soortgelijk voorwerp op andere wijze te gebruiken dan tot het deponeren van klein afval

90

– door zich als eigenaar of houder van een hond zich met die hond in een vastgestelde periode bevinden buiten een aangewezen gebied, waar het verblijf van de hond is toegestaan

60

   

A.37

 

Een voertuig met stankverspreidende stoffen parkeren daar waar bewoners of gebruikers van nabijgelegen gebouwen of terreinen daarvan hinder of overlast (kunnen) ondervinden

90

   

A.38

 

Een voertuig parkeren of enig ander voorwerp plaatsen of laten staan op een weggedeelte waarvan door het bevoegde gezag is bekend gemaakt dat dit niet is toegestaan op de in die bekendmaking genoemde dagen en tijden (markt, evenement, kermis enz.)

 

a. voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

60

b. voor bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

60

c. voor bromfietsers en snorfietsers

40

d. voor fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor

20

e. voor overige weggebruikers

20

f. voor een ieder

60

   

A.39

 

Zonder vergunning een openbare inzameling van geld of goederen houden of daartoe een intekenlijst aanbieden

90

   

A.40

 

Zonder vergunning, in de uitoefening van de handel, op of aan de weg of aan een openbaar water, aan een huis dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats goederen te koop aanbieden, verkopen of afgeven

90

   

A.41

 

Op of aan de weg fietsen, bromfietsen en scooters te koop aanbieden, verkopen of kopen, anders dan direct vanuit een aan de weg gevestigd detailhandelsbedrijf voor rijwielen

90

   

A.42

 

Zonder vergunning op of aan de weg of aan een openbaar water dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats een standplaats innemen of hebben teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken, dan wel diensten aan te bieden

90

   

A.43

 

Met of voor een vaartuig een ligplaats innemen, hebben of beschikbaar stellen op een gedeelte van een openbaar water waar dit niet is toegestaan

 

a. voor schippers

60

b. voor een ieder

60

   

A.44

 

Als bader of zwemmer in openbaar water zich zodanig gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden

90

   

A.45

 

Zich zonder redelijk doel aan, op, of in een vaartuig in openbaar water vasthouden, klimmen, begeven of bevinden

60

   

A.46

 

Zich in/op voor publiek toegankelijke natuurgebieden, bossen, parken, plantsoenen of recreatieterreinen bevinden ten aanzien waarvan door het bevoegde gezag is verklaard dat het gebruik van een motorvoertuig, bromfiets, fiets, rij- of trekdier overlast kan veroorzaken of schade kan berokkenen aan milieuwaarden, te weten

 

– met een vervoermiddel in gesloten tijd of gesloten gebied

 

a. voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

90

b. voor bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

90

c. voor bromfietsers en snorfietsers

60

d. voor fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor

35

e. voor overige weggebruikers

35

– met een motorvoertuig, bromfiets, fiets of paard buiten de (onverharde) wegen of gemarkeerde paden

 

a. voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

90

b. voor bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

90

c. voor bromfietsers en snorfietsers

60

d. voor fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor

35

e. voor overige weggebruikers

35

– met een rij- of trekdier buiten de daarvoor bestemde paden

 

a. voor overige weggebruikers

35

   

A.47

 

Met een motorrijtuig gebruik maken van een weg in strijd met de verordening tot het bevorderen van ongestoord wetenschappelijk onderzoek van de RadioSterrenWacht (storingsvrije zone), te weten

 

– rijdend

 

a. voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

90

b. voor bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

90

c. voor bromfietsers en snorfietsers

60

d. voor overige weggebruikers

35

– parkeren dan wel laten staan

 

a. voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

60

b. voor bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

60

c. voor bromfietsers en snorfietsers

40

d. voor overige weggebruikers

20

B. Voorschrift uit de plaatselijke verordening (milieu) Boete in euro’s

B.1

 

Als particulier met toestellen of geluidsapparaten dan wel op andere wijze handelingen verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt, of toelaten dat deze handelingen worden verricht

90

   

B.2

 

Zonder daartoe bevoegd te zijn zich bevinden buiten wegen of paden, die liggen in/op voor publiek toegankelijke parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken dan wel in/tussen aanplantingen, bloemperken, heester- of struikgewassen, die op of aan de weg liggen

30

   

B.3

 

Zonder daartoe bevoegd te zijn schade toebrengen aan bomen, heesters, bloemen of grasperken in een park, een bos of op andere dergelijke plaatsen

90

   

B.4

 

Met een voertuig rijden door een park/plantsoen of op een niet van de weg deel uitmakende, van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook

 

a. voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

90

b. voor bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

90

c. voor bromfietsers en snorfietsers

60

d. voor fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor

35

e. voor overige weggebruikers

35

   

B.5

 

Met een voertuig rijden (crossen) door een park/plantsoen of op een niet van de weg deel uitmakende, van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook

 

a. voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen

150

b. voor bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

150

c. voor bromfietsers en snorfietsers

100

d. voor fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor

60

e. voor overige weggebruikers

60

   

B.6

 

Roken in bos, duin dan wel andere dergelijke gebieden op tijd en plaats waarop dit niet is toegestaan

90

   

B.7

 

In de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben

180

   

B.8

 

Als eigenaar of houder van een hond er niet voor zorgen dat deze hond zich niet van uitwerpselen ontdoet

 

– op een weggedeelte (mede) bestemd voor voetgangers

90

– op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide

90

– op een andere dan door het college aangewezen plaats

90

   

B.9

 

Met een pleziervaartuig varen in/door rietkragen, biezen of ander opstaand gewas dan wel een pleziervaartuig daar afmeren

90

C. Voorschrift uit de afvalstoffenverordening, voor zover betrekking hebbend op: Boete in euro’s

C.1

 

Het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

60

   

C.2

 

Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

60

   

C.3

 

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen

60

   

C.4

 

Buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, een stof of voorwerp in de bodem brengen, storten, houden, achterlaten of anderszins plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu

150

   

C.5

 

Het achterlaten van straatafval in de openbare ruimte

90

   

C.6

 

Het doorzoeken of verspreiden van afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan

90

   

C.7

 

Het achterlaten van zwerfafval bij vervoeren, laden of lossen van afvalstoffen

90

   

C.8

 

Het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van afvalstoffen

150

   

C.9

 

Het zich ontdoen van een autowrak, afkomstig uit een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken

150