Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling categorieën persoonsgegevens WMG

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2008, nr. MC-U-2898120, houdende aanwijzing categorieën van persoonsgegevens voor de uitvoering door de zorgautoriteit van de WMG (Regeling categorieën persoonsgegevens WMG)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 65 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1. definities

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. bestuurder: lid van raad van bestuur, raad van toezicht, eigenaar;

  • b. medewerker: natuurlijk persoon, werkzaam ten behoeve van een zorgaanbieder of een ziektekostenverzekeraar;

  • c. wet: Wet marktordening gezondheidszorg;

  • d. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;

  • e. categorie van persoonsgegevens: een categorie als bedoeld in artikel 60 van de wet, onderscheiden in identificerende persoonsgegevens, medische persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens;

  • f. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

  • g. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

  • h. verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

 • 2 In deze regeling wordt onder zorgaanbieder mede verstaan degene bedoeld in artikel 37, achtste lid en artikel 44 van de wet, en een zorgaanbieder forensische zorg, bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder j, van het Interimbesluit forensische zorg.

 • 3 In deze regeling wordt onder ziektekostenverzekeraar tevens verstaan degene bedoeld in artikel 44 van de wet.

Artikel 2

Voor de uitvoering van de hieronder aangegeven artikelen uit hoofdstuk 3 en 4 van de wet worden persoonsgegevens verwerkt indien en voor zover zij naar het oordeel van de zorgautoriteit voor die uitvoering noodzakelijk zijn en voor zover zij behoren tot de hieronder bij die artikelen vermelde categorieën van persoonsgegevens:

 • 1. artikelen 16 en 17: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 2. artikel 18: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars;

 • 3. artikel 19: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en identificerende en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 4. artikel 20: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende consumenten, zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars;

 • 4a. artikel 21: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, identificerende persoonsgegevens van bestuurders of medewerkers van ziektekostenverzekeraars, dan wel van een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en van zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 5. artikel 22: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars;

 • 6. artikel 23: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 7. artikelen 24 en 25: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van zorgverzekeraars;

 • 8. artikel 26: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 8a. artikel 27: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende- en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, dan wel van een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen, en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 9. artikelen 28 en 29: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van Wlz-uitvoerders en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg;

 • 10. artikel 30: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en Wlz-uitvoerders en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 10a. artikel 31: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van Wlz-uitvoerders en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 10b. artikelen 32 tot en met 35a, 36, 38 tot en met 40: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 10c. artikel 35b: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg;

 • 10d. artikel 37: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende de natuurlijke of rechtspersonen bedoeld in artikel 37, eerste lid, aanhef en onder a tot en met d, en het achtste lid van de Wet marktordening gezondheidszorg, waaronder bestuurders of medewerkers van de hiervoor bedoelde rechtspersonen, zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 10e. artikelen 41 tot en met 43: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van ziektekostenverzekeraars, dan wel van een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens van consumenten;

 • 10f. artikelen 45 en 46: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 11. artikelen 48 tot en met 49d: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 12. artikelen 50 tot en met 56b: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 13. artikelen 57 en 58: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, dan wel een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekeraar aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

Artikel 3

Voor de uitvoering van de hieronder aangegeven artikelen uit hoofdstuk 5 van de wet worden persoonsgegevens verwerkt indien en voor zover zij naar het oordeel van de zorgautoriteit voor die uitvoering noodzakelijk zijn en voor zover zij behoren tot de hieronder bij die artikelen vermelde categorieën van persoonsgegevens:

 • 1. artikel 61: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens ter uitvoering van de onder artikel 2 en 3 vermelde artikelen en voor zover de categorie van persoonsgegevens daarbij is vermeld;

 • 2. artikel 61: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de interne en externe controle van de naleving van een door de zorgautoriteit vastgestelde regeling door een op grond van artikel 61 van de wet door de zorgautoriteit aangewezen persoon en voor zover de categorie van persoonsgegevens daarbij is vermeld;

 • 3. artikel 62: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 4. artikelen 63, 66 tot en met 69: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende- en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars, dan wel een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekeraar aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;.

Artikel 4

De zorgautoriteit verstrekt aan de in artikel 70 van de wet genoemde instanties persoonsgegevens indien en voor zover verwerking van die gegevens voor de uitoefening van hun taken en bevoegdheden noodzakelijk is en voor zover die gegevens behoren tot de hieronder bij die instanties vermelde categorieën van persoonsgegevens:

 • 1. het Zorginstituut: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars, dan wel een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 2. het College bouw en het College sanering: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg;

 • 3. het Staatstoezicht op de volksgezondheid: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende - en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 4. de Autoriteit Consument en Markt: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende consumenten, zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 5. De Nederlandsche Bank en de Stichting Autoriteit Financiële Markten: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende- en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van ziektekostenverzekeraars, dan wel een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekeraar aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en verzekeraars als bedoeld in artikel 35, vijfde lid, van de wet;

 • 6. het College bescherming persoonsgegevens en de FIOD-ECD: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en verzekeraars als bedoeld in artikel 35, vijfde lid, van de wet en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 7. de Gezondheidsraad, het Rijksinstituut voor de volksgezondheid en milieu, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de Raad voor gezondheidsonderzoek, het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders;

 • 8. het Centraal Bureau voor de Statistiek: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars, dan wel een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten.

Artikel 5

Voor de uitvoering van de hieronder aangegeven artikelen uit hoofdstuk 6 van de wet worden persoonsgegevens verwerkt indien en voor zover zij naar het oordeel van de zorgautoriteit voor die uitvoering noodzakelijk zijn en voor zover zij behoren tot de hieronder bij die artikelen vermelde categorieën van persoonsgegevens:

 • 1. artikelen 74 tot en met 76: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars, dan wel een verzekeraar die verzekeringen aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg, en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 2. artikel 77: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van een zorgverzekeraar, dan wel een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en persoonsgegevens behorende tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke gegevens van consumenten;

 • 3. artikel 78: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van Wlz-uitvoerders en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorende tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke gegevens van consumenten;

 • 3a. artikel 79: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars, dan wel een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, medische en strafrechtelijke persoonsgegevens van consumenten;

 • 4. artikel 80: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van een zorgverzekeraar, een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen, dan wel Wlz-uitvoerders en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 5. artikel 81: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders en van ziektekostenverzekeraars, niet zijnde een zorgverzekeraar of een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen, dan wel een Wlz-uitvoerder dan wel een zorgkantoor als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 6. artikel 82: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg, en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 7. artikel 83: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van een zorgverzekeraar, een rechtspersoon als bedoeld in artikel 83, tweede lid, dan wel een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 8. artikel 84: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende- en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van Wlz-uitvoerders en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg, en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 9. artikel 85: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende- en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg, en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 10. artikelen 86 : persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van een zorgverzekeraar dan wel een rechtspersoon als bedoeld in artikel 86, tweede lid en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 11. artikel 87 en 88: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende bestuurders of medewerkers van een zorgverzekeraar en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 12. artikel 89: persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende en strafrechtelijke persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en persoonsgegevens behorend tot de categorieën identificerende, strafrechtelijke en medische persoonsgegevens van consumenten;

 • 13. artikel 104: persoonsgegevens behorend tot de categorie identificerende persoonsgegevens betreffende zorgaanbieders en bestuurders of medewerkers van zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en zorgkantoren als bedoeld in artikel 4.2.4 van de Wet langdurige zorg.

Artikel 6. inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 november 2008.

Artikel 7. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling categorieën persoonsgegevens WMG.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink