Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet elektronische bekendmaking[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2011.]

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wet van 27 november 2008 tot wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, langs elektronische weg kan geschieden en dat in verband daarmee onder andere moet worden voorzien in de elektronische uitgifte van het Staatsblad, de Staatscourant en andere van overheidswege uitgegeven publicatiebladen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Bekendmakingswet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Kaderwet diervoeders.]

Artikel X

  • 1 [Red: Wijzigt deze wet.]

  • 2 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de Raad van State (herstructurering Raad van State).]

Artikel XI

  • 1 [Red: Wijzigt deze wet.]

  • 2 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de bedrijfsorganisatie (ministeriële goedkeuring van besluiten van bedrijfslichamen).]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.]

Artikel XVI

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XVII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet elektronische bekendmaking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 27 november 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin