Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reparatiewet Wft[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2011.]

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Wet van 20 november 2008, houdende herstel van wetstechnische gebreken in de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten (Reparatiewet Wft)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om wetstechnische gebreken en omissies te herstellen in de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet handhaving consumentenbescherming.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling invoering Wft.]

Artikel VIIIA

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel VIIIB

[Red: Wijzigt deze wet, de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten.]

Artikel VIIIC

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (transparantievereisten informatie uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten).]

Artikel IX

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Artikel II, onderdelen E en G, en artikel IV werken terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel X

Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet Wft.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 20 november 2008

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de achttiende december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin