Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling intrekking diverse regelingen (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie)

Geldend van 13-12-2008 t/m heden

Regeling van de Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie van 28 november 2008, nr. BJZ2008111822, tot intrekking van diverse regelingen

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Invoeringsbesluit Wet stedelijke vernieuwing;

Besluit:

Artikel II

Ten aanzien van bezwaren die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 november 2008

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan