Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1


Informatie geldend op 14-04-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
 2. Besluit bodemkwaliteit
 3. Besluit omgevingsrecht
 4. Invoeringsbesluit Waterwet
 5. Wijzigingsbesluit Besluit milieueffectrapportage, enz. (reparatie en modernisering milieueffectrapportage)
 6. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, artikel: 1.2
 2. Flora- en faunawet, artikel: 1
 3. Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen, artikel: IV
 4. Interimwet stad-en-milieubenadering, artikel: 1
 5. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikelen: 1.2 , 1.5a , 1.5b , 1.8
 6. Monumentenwet 1988, artikelen: 41 , 5
 7. Natuurbeschermingswet 1998, artikel: 1
 8. Regeling erkenning bedrijfsvoorraad, artikelen: 4 , 8
 9. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet, artikel: 2
 10. Regeling omgevingsrecht, artikel: 1.1
 11. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007, bijlage: 2
 12. Waterbesluit, artikel: 6.1b
 13. Waterwet, artikel: 6.27
 14. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel: 7.4
 15. Wet ammoniak en veehouderij, artikel: 1
 16. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, artikel: 1
 17. Wet geurhinder en veehouderij, artikel: 1
 18. Wet milieubeheer, artikel: 1.1
 19. Wet ruimtelijke ordening, artikel: 1.1
 20. Woningwet, artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

 

Wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 521

33872

01-07-2016

 

Wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 511

34109

22-12-2015

Stb. 2016, 14

24-05-2013

 

Wijziging

11-04-2013

Stb. 2013, 159

33197

26-04-2013

Stb. 2013, 176

25-04-2013

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

15-04-2013

Stb. 2013, 145

01-10-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

10-06-2010

Stb. 2010, 231

 

Wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

Alg. 1

 

Nieuwe regeling

06-11-2008

Stb. 2008, 496

30844

10-06-2010

Stb. 2010, 231

Opmerkingen

 • 1)

  De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.