Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit toekenning vaste beloning leden werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt

Geldend van 09-10-2008 t/m heden

Besluit van 25 september 2008, nr. 08.002714, houdende toekenning van een vaste beloning aan de leden van de werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 september 2008, 2008-0000406621, DGBK/BFO/Afdeling Bestuurlijke Organisatie;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan de leden van de werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt als bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt wordt een vaste beloning toegekend.

Artikel 2

De vaste beloning, bedoeld in artikel 1 wordt vastgesteld volgens het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,06.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 september 2008

Beatrix

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst