Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit algemene meldplicht[Regeling vervallen per 06-02-2010.]

Geldend van 13-09-2008 t/m 05-02-2010

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 5 september 2008, houdende de instelling van een algemene meldplicht voor levende tweekleppige weekdieren als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007 (Besluit algemene meldplicht)

De voorzitter van het Productschap Vis;

Gelet op artikel 5, derde lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007;

Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis:

Artikel 1 [Vervallen per 06-02-2010]

 • 1 Er geldt een algemene meldplicht per levende partij tweekleppige weekdieren, waarbij een ondernemer aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  • a. uiterlijk vierentwintig uur voor het moment waarop de tweekleppige weekdieren bij een quarantainevoorziening aankomen wordt hiervan per fax, per e-mail of, indien dit niet mogelijk is, schriftelijk mededeling gedaan aan het kantoor van het productschap te Yerseke. Hierbij dient in ieder geval te worden vermeld:

   • de vermoedelijke tijd van aankomst bij de daarbij aangegeven quarantainevoorziening;

   • de naam van het productiegebied waaruit de tweekleppige weekdieren afkomstig zijn;

   • een vermelding van de soort en het geslacht van de partij tweekleppige weekdieren en de geschatte hoeveelheid hiervan;

  • b. een afschrift van het oorspronkelijke geldige registratiedocument dat de tweekleppige weekdieren vergezelt, wordt onverwijld middels de fax, e-mail, post of persoonlijke overhandiging ter beschikking gesteld aan het kantoor van het productschap te Yerseke;

  • c. na aankomst wordt een afschrift van de weegbrief en het vervoersdocument onverwijld schriftelijk middels de fax, e-mail, post of persoonlijke overhandiging ter beschikking gesteld aan het kantoor van het productschap te Yerseke zodat voor de desbetreffende partij te herleiden is:

   • de exacte hoeveelheid gewogen levende tweekleppige weekdieren;

   • identificatie van de levende tweekleppige weekdieren.

 • 2 De bepalingen in dit besluit voor levende tweekleppige weekdieren zijn van overeenkomstige toepassing op alle levende manteldieren, levende stekelhuidigen en levende mariene buikpotigen.

Artikel 2 [Vervallen per 06-02-2010]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit algemene meldplicht’.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Rijswijk, 5 september 2008

B.J. Odink

voorzitter