Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit PIANOo[Regeling vervallen per 31-12-2011.]

Geldend van 01-10-2008 t/m 30-12-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 september 2008, nr. EP/EMC 8142992, tot instelling van het expertisecentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (Instellingsbesluit PIANOo)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2011]

Onder aanbestedende dienst in de zin van dit besluit wordt verstaan aanbestedende dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel r, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten.

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2011]

Er is een expertisecentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo, expertisecentrum aanbesteden).

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 Het doel van PIANOo is de professionaliteit van het aanbesteden in Nederland te vergroten. PIANOo zal daartoe de volgende taken uitvoeren:

  • a. de aanwezige kennis en ervaring over inkopen en aanbesteden beschikbaar maken voor alle aanbestedende diensten, en

  • b. de inhoudelijke en praktische samenwerking van aanbestedende diensten stimuleren en faciliteren.

 • 2 PIANOo zal ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taken, onder andere, de volgende activiteiten ter hand nemen:

  • a. verzamelen en verspreiden van informatie over de praktijk en regels van aanbestedingen;

  • b. bundelen en delen van ervaring met en kennis van aanbestedingen met inbegrip van die in het buitenland;

  • c. geven van gezaghebbende antwoorden op vragen over aanbesteden;

  • d. methodiekontwikkeling voor innovatieve aanbestedingsvormen;

  • e. bevorderen van een juiste keuze of toepassing van verschillende aanbestedingsvormen;

  • f. advisering over specifieke aanbestedingen;

  • g. (laten) verzorgen van training/scholing van overheidsinkopers;

  • h. ontwikkelen en stimuleren van elektronisch aanbesteden.

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 Een Stuurgroep zal PIANOo inhoudelijk aansturen.

 • 2 De leden van de Stuurgroep zijn afkomstig uit de aanbestedende diensten.

 • 3 De Stuurgroep wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 4 De Stuurgroep bestaat, naast de voorzitter bedoeld in het derde lid, tevens uit:

  • a. de directeur-generaal Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken;

  • b. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege het Interprovinciaal Overleg;

  • c. twee leden op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege de Vereniging Nederlandse Gemeenten;

  • d. een lid op geëigend niveau aan te wijzen door of vanwege de Unie van Waterschappen.

 • 5 PIANOo zal het secretariaat van de Stuurgroep voeren.

Artikel 5 [Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 De leiding van PIANOo is in handen van de directeur van PIANOo.

 • 2 De directeur wordt aangewezen op voordracht van de Stuurgroep.

 • 3 De directeur legt verantwoording af aan de directeur-generaal Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 6 [Vervallen per 31-12-2011]

 • 1 PIANOo legt uiterlijk 15 oktober van ieder kalenderjaar een jaarplan en een begroting ter goedkeuring aan de Stuurgroep voor.

 • 2 PIANOo brengt één maal per jaar verslag van haar werkzaamheden uit aan de Stuurgroep. De voorzitter van de Stuurgroep stuurt het verslag naar de Minister van Economische Zaken.

 • 3 PIANOo stelt uiterlijk 1 mei 2011 een evaluatierapport op waarin het aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling en legt dit ter vaststelling voor aan de Stuurgroep. De voorzitter van de Stuurgroep zendt het rapport, voorzien van een reactie van de Stuurgroep, uiterlijk 1 juli 2011 aan de Minister van Economische Zaken.

Artikel 7 [Vervallen per 31-12-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008 en vervalt met ingang van 31 december 2011.

Artikel 8 [Vervallen per 31-12-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit PIANOo.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 september 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven