Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (beschikbaarheid documenten keuring oudere attractietoestellen)[Regeling vervallen per 25-05-2016.]

Geldend van 03-10-2008 t/m 24-05-2016

Besluit van 28 augustus 2008, houdende wijziging van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) teneinde regels te stellen over de beschikbaarheid van documenten voor de keuring van oudere attractietoestellen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 mei 2007, kenmerk VGP/PSL 2770822, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 7 van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 28 juni 2007, nr. W13.07.0141/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 2008, VGP/PSL 2865706, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 25-05-2016]

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.]

Artikel II [Vervallen per 25-05-2016]

Artikel 3a, derde lid, van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen is vanaf 13 juli 2006 tot het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, niet van toepassing.

Artikel III [Vervallen per 25-05-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 juli 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 augustus 2008

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de tweede oktober 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin