Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2009[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 september 2008, nr. W&B/SFI/2008/26560, houdende nadere regels inzake de berekening van de uitkeringen aan gemeenten, bedoeld in artikel 50 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, voor het uitvoeringsjaar 2009 (Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2009)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 50, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling [Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder de uitkering Bbz 2004: de uitkering, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

Artikel 2. Berekening uitkering Bbz 2004 voor gemeenten [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Voor gemeenten wordt de uitkering Bbz 2004 berekend aan de hand van de volgende formule UGBBZ = (KBBZ : TKBBZ) × TBBBZ

  waarbij:

  • a. UGBBZ de uitkering Bbz 2004 aan de gemeente over het uitvoeringsjaar 2009 is;

  • b. KBBZ de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz 2004 over het uitvoeringsjaar 2006 zijn;

  • c. TKBBZ het totaal is van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz 2004 over het uitvoeringsjaar 2006;

  • d. TBBBZ het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen Bbz 2004 aan gemeenten over het uitvoeringsjaar 2009.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

 • 1

De Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2008 wordt ingetrokken.

 • 2

In afwijking van het eerste lid blijft de Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2008, zoals die luidt op 31 december 2008, van toepassing op de financiële afwikkeling van de uitkeringen Bbz 2004 aan gemeenten met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2008.

Artikel 4. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt, met uitzondering van de artikelen 2, tweede lid, en 3, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De artikelen 2, tweede lid, en 3 treden in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 5. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 september 2008

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb