Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Organisatiebesluit VWS 2008[Regeling vervallen per 25-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 16-04-2010.]

Geldend van 28-09-2008 t/m 15-04-2010

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 april 2008, nr. DP&O 2849122, houdende vaststelling van het Organisatiebesluit VWS

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 1 [Vervallen per 25-06-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. bewindspersoon: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. Ministerie: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • d. ressorteren: vallend onder het gezagsbereik van de genoemde functionaris.

Hoofdstuk 2. Hoofdstructuur van de organisatie [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 2 [Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 Het Ministerie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de Algemene Leiding;

  • b. het Directoraat-Generaal Volksgezondheid (DGV);

  • c. het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ);

  • d. het Directoraat-Generaal Langdurige zorg (DGLZ);

  • e. het Directoraat-Generaal Jeugd en Maatschappelijke zorg (DGJMZ);

  • f. de stafdirecties;

  • g. de beleidsdirectie Internationale Zaken (IZ);

  • h. de facilitaire diensten;

  • i. de eenheid Programma’s en Projecten (P&P);

  • j. de diensten en instellingen;

  • k. de secretariaten van raden en commissies.

Hoofdstuk 3. Algemene leiding [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 3 [Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 De Algemene Leiding bestaat uit:

  • a. de Secretaris-Generaal (SG);

  • b. de plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG);

  • c. de Directeur-Generaal Volksgezondheid (DGV);

  • d. de Directeur-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ);

  • e. de Directeur-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ);

  • f. de Directeur-Generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg (DGJMZ).

 • 2 De Algemene Leiding ressorteert onder de Minister.

 • 3 Onder de SG ressorteren de diensten en instellingen IGZ en IJZ.

 • 4 De pSG is belast met de interne organisatie en het beheer van het Ministerie en vervangt de SG bij diens afwezigheid.

 • 5 Onder de pSG ressorteren:

  • a. de diensten en instellingen:

   • 1°. het Agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI);

   • 2°. het Agentschap Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);

   • 3°. het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (ACBG);

   • 4°. het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG);

   • 5°. het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);

  • b. de beleidsdirectie Internationale Zaken (IZ);

  • c. de stafdirecties;

  • d. de facilitaire diensten;

  • e. de eenheid Programma’s en Projecten;

 • 6 Het Directoraat-Generaal Volksgezondheid en de secretariaten van GR/RGO, CCMO en RVZ ressorteren onder de Directeur-Generaal Volksgezondheid.

 • 7 Het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg ressorteert onder de Directeur-Generaal Curatieve Zorg.

 • 8 Het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg ressorteert onder de Directeur-Generaal Langdurige Zorg.

 • 9 Het Directoraat-Generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg en het secretariaat van RMO ressorteren onder de Directeur-Generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg.

 • 10 De beleidsdirecties, stafdirecties, facilitaire diensten en eenheden staan onder leiding van een directeur.

Hoofdstuk 4. Directoraat-Generaal Volksgezondheid [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 4 [Vervallen per 25-06-2010]

Het Directoraat-Generaal Volksgezondheid (DGV) bestaat uit de volgende beleidsdirecties:

 • a. de directie Publieke Gezondheid (PG);

 • b. de directie Sport (S);

 • c. de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP).

Artikel 5 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Publieke Gezondheid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Openbare Gezondheidszorg;

 • b. Infectieziekten en Crisisbeheersing;

 • c. Ethiek;

 • d. Financieel Beleid en Beleidsinformatie.

Artikel 6 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Sport bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Topsport;

 • b. Breedtesport.

Artikel 7 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Alcohol, Drugs en Tabak;

 • b. Productveiligheid, Stoffen en Letselpreventie;

 • c. Voeding en Voedselveiligheid;

 • d. Leefstijl en Coördinatie Preventie.

Hoofdstuk 5. Directoraat-Generaal Curatieve Zorg [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 8 [Vervallen per 25-06-2010]

Het Directoraat-Generaal Curatieve zorg (DGCZ) bestaat uit de volgende beleidsdirecties:

 • a. de directie Curatieve Zorg (CZ);

 • b. de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT);

 • c. de directie Markt en Consument (MC).

Artikel 9 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Curatieve Zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Eerstelijns- en Ketenzorg;

 • b. Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg;

 • c. Tweedelijns Somatische Zorg;

 • d. Financieel Beleid en Informatie.

Artikel 10 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Innovatie en Beschikbaarheid van Medische Producten;

 • b. Markttoelating en Veilig Gebruik van Medische Producten;

 • c. Vergoeding en Doelmatig Gebruik van Medische Producten;

 • d. Financiën, Bedrijfsvoering en Beleidsinformatie.

Artikel 11 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Markt en Consument bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Marktordening;

 • b. Patiënten/Consumenten;

 • c. Toezicht en Bestuur;

 • d. Informatie en Kennisbeleid.

Hoofdstuk 6. Directoraat-Generaal Langdurige Zorg [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 12 [Vervallen per 25-06-2010]

Het directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) bestaat uit de volgende beleidsdirecties:

 • a. de directie Langdurige Zorg (CZ);

 • b. de directie Zorgverzekeringen (Z);

 • c. de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid (MEVA).

Artikel 13 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Langdurige Zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Zorgaanspraken en indicatiestelling;

 • b. Kwaliteitsbeleid zorginstellingen;

 • c. Sturing, financiering en informatie.

Artikel 14 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Zorgverzekeringen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Marktregulering en toezicht verzekeraars;

 • b. Verzekeringsaanspraken en Uitvoeringsorganisaties;

 • c. Verzekeringen en Verdragen;

 • d. Stafbureau Financiën en Bedrijfsvoering.

Artikel 15 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Arbeidsvoorwaarden- en Arbeidsmarktbeleid;

 • b. Algemeen Economisch Beleid;

 • c. Beroepen en Opleidingen;

 • d. Programmabureau ICT/Innovatie.

Hoofdstuk 7. Directoraat-Generaal Jeugd en Maatschappelijke zorg [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 16 [Vervallen per 25-06-2010]

Het Directoraat-Generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg (DGJMZ) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO);

 • b. de directie Jeugdzorg (DJZ);

 • c. de eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II (OHW);

 • d. de programmadirectie Jeugd en Gezin.

Artikel 17 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Maatschappelijke Ondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Sociale samenhang en opvang;

 • b. Participatie en ondersteuning;

 • c. Sturing, financiering en informatie;

 • d. Stafbureau Bedrijfsvoering.

Artikel 18 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Jeugdzorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Geïndiceerde Jeugdzorg;

 • b. Lokale Jeugdzorg.

Artikel 19 [Vervallen per 25-06-2010]

De eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Wetgeving en Toezicht;

 • b. Programma Erfgoed.

Artikel 20 [Vervallen per 25-06-2010]

De programmadirectie Jeugd en Gezin bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Algemeen Jeugd- en Gezinsbeleid;

 • b. Sturing en Stelsel;

 • c. Stafadvies en Ondersteuning.

Hoofdstuk 8. De stafdirecties [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 21 [Vervallen per 25-06-2010]

De Auditdienst bestaat uit een Controleafdeling.

Artikel 22 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Bestuursondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Advies;

 • b. Ondersteuning.

Artikel 23 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Financieel-Economische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Beleidstoetsing en Advies;

 • b. Budgettaire Zaken;

 • c. Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer.

Artikel 24 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Personeel en Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Personele zaken;

 • b. Organisatie en ontwikkeling;

 • c. Personeelsbeleid.

Artikel 25 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Voorlichting en Communicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Persvoorlichting en Externe Presentatie;

 • b. Communicatie;

 • c. Digitale Media.

Artikel 26 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Wetgeving en Juridische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Bovensectorale Wetgeving en Juridische Procedures;

 • b. Sectorale Wetgeving en Wetstoepassing;

 • c. Stafbureau Bedrijfsvoering.

Artikel 27 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Informatiehuishouding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Beheer Informatie en Archief;

 • b. Semi-statisch archief;

 • c. Informatie Ontsluiting;

 • d. Informatie en ICT beleid.

Hoofdstuk 9. De beleidsdirectie Internationale Zaken [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 28 [Vervallen per 25-06-2010]

De directie Internationale Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Europese Unie;

 • b. Mondiaal;

 • c. Attachés;

 • d. Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Informatie.

Hoofdstuk 10. De facilitaire diensten [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 29 [Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 De Facilitaire Dienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Frontoffice;

  • b. Backoffice;

  • c. Stafbureau Beveiliging;

  • d. Stafbureau Facilitaire Dienst.

 • 2 Het hoofd van het Stafbureau Beveiliging is tevens de beveiligingsambtenaar (BVA). De functionaris gegevensbescherming maakt deel uit van het Stafbureau beveiliging.

Artikel 30 [Vervallen per 25-06-2010]

De dienst Financieel en Personeel Beheer bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Personeel;

 • b. Subsidies;

 • c. Financiën;

 • d. Inkoop;

 • e. Bedrijfsvoering;

 • f. Informatie, Organisatie en Systemen.

Hoofdstuk 11. De projectorganisaties en eenheden [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 31 [Vervallen per 25-06-2010]

De eenheid Programma’s en Projecten bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. P&P Interim;

 • b. Maatwerk.

Hoofdstuk 12. De diensten en instellingen [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 32 [Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 Het Agentschap College ter Boordeling van Geneesmiddelen staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het agentschap bestaat uit:

  • a. de onderdelen:

   • 1. Informatieprocessing;

   • 2. Farmaco Therapeutische-groep I;

   • 3. Farmaco Therapeutische-groep II;

   • 4. Farmaco Therapeutische-groep III;

   • 5. Farmaco Therapeutische-groep IV;

   • 6. Botonicals en nieuwe voedingsmiddelen;

   • 7. Diergeneesmiddelen;

   • 8. Geneesmiddelenbewaking.

  • b. de stafafdelingen:

   • 1. Cluster Europa;

   • 2. Cluster Bestuurlijk Juridische Zaken.

  • c. de afdeling Bedrijfsvoering:

   • 1. Programmamanagement;

   • 2. Voorlichting en Communicatie;

   • 3. Financiën, Kwaliteit en Control;

   • 4. HRM en Opleidingen;

   • 5. Facilitaire Dienst;

   • 6. Managementondersteuning.

Artikel 33 [Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 Het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het agentschap bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Unit Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg;

  • b. Unit Donorregister;

  • c. Unit Farmatec-BMC;

  • d. Unit Secretariaten Toetsingscommissies levensbeëindiging, Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en Donorgegegens kunstmatige bevruchting;

  • e. Unit Sectorale Berichten Voorzieningen in de zorg;

  • f. Unit Toelating Zorginstellingen;

  • g. Unit UZI-register;

  • h. Afdeling ICT;

  • i. Afdeling Bedrijfsvoering;

  • j. Staf.

Artikel 34 [Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 De Inspectie voor de Gezondheidszorg staat onder leiding van een Inspecteur-Generaal (IG).

 • 2 De plaatsvervangend Inspecteur-Generaal is belast met de interne organisatie en het beheer van de Inspectie en vervangt de IG bij diens afwezigheid.

 • 3 Onder de IG ressorteren:

  • a. de Hoofdinspecteurs die belast zijn met bepaalde gebieden van de zorg:

   • 1°. de Hoofdinspecteur Verpleging en Chronische Zorg;

   • 2°. de Hoofdinspecteur Curatieve gezondheidszorg;

   • 3°. de Hoofdinspecteur Volksgezondheid;

   • 4°. de Hoofdinspecteur Productveiligheid;

   • 5°. de project Hoofdinspecteur Patiëntveiligheid, internationaal en zorg-ICT;

  • b. de stafbureaus:

   • 1°. het bureau Bestuursondersteuning;

   • 2°. het bureau Juridische Zaken en Handhaving;

   • 3°. het bureau Voorlichting en Communicatie;

 • 4 Onder de plaatsvervangend IG ressorteren:

  • a. de directie Bedrijfsvoering;

  • b. het Kenniscentrum;

  • c. de toezichteenheden:

   • 1°. de toezichteenheid Zwolle;

   • 2°. de toezichteenheid Amsterdam;

   • 3°. de toezichteenheid Rijswijk;

   • 4°. de toezichteenheid ’s-Hertogenbosch;

   • 5°. de toezichteenheid Den Haag (Productveiligheid).

 • 5 De toezichteenheden staan onder leiding van een hoofd en zijn belast met de interne organisatie en het beheer van de eenheid.

Artikel 35 [Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 De Inspectie jeugdzorg staat onder leiding van een Hoofdinspecteur Jeugdzorg.

 • 2 De plaatsvervangend Hoofdinspecteur Jeugdzorg vervangt de Hoofdinspecteur Jeugdzorg bij diens afwezigheid.

Artikel 36 [Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 Het Agentschap Nederlands Vaccin Instituut staat onder leiding van een algemeen directeur (tevens voorzitter), een operationeel directeur en een wetenschappelijk directeur.

 • 2 Onder de algemeen directeur ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. De stafafdelingen;

  • b. Unit Facilitaire Zaken.

 • 3 Onder de operationeel directeur ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Review en Release;

  • b. Quality Assurance;

  • c. Inkoop;

  • d. Verkoop;

  • e. Logistiek;

  • f. Unit Productie en Producedureondersteuning;

  • g. Unit Quality Control.

 • 4 Onder de wetenschappelijke directeur ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Unit Onderzoek en Ontwikkeling;

  • b. Registratie Medische Unit;

  • c. Gemeenschappelijk Proefdier Laboratorium.

Artikel 37 [Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu staat onder leiding van een Directeur-Generaal.

 • 2 Het instituut bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Sector Volksgezondheid en Zorg;

  • b. Sector Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid;

  • c. Sector Milieu en Veiligheid;

  • d. Centrum Infectieziektebestrijding;

  • e. Directie Strategie, Bestuursondersteuning en Communicatie;

  • f. Directie Human Resources Management;

  • g. Directie Financiën;

  • h. Facilitair Bedrijf.

Artikel 38 [Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 Het Sociaal en Cultureel Planbureau staat onder leiding van een directeur en een adjunct-directeur.

 • 2 Het planbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Onderzoeksgroep Arbeid, Inkomen en Sociale Zekerheid;

  • b. Onderzoeksgroep Zorg;

  • c. Onderzoeksgroep Educatie en Minderheden;

  • d. Onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur;

  • e. Onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin;

  • f. Onderzoeksgroep Participatie en Bestuur;

  • g. Onderzoeksgroep Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid;

  • h. Onderzoeksgroep Quartaire sector;

  • i. Bedrijfsvoering;

  • j. Informatievoorziening & Automatisering.

Hoofdstuk 13. De secretariaten van de raden en commissies [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 39 [Vervallen per 25-06-2010]

Het secretariaat van de Gezondheidsraad en de raad voor Gezondheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Wetenschappelijke staf;

 • b. Informatievoorziening en Ondersteuning;

 • c. Eenheid bedrijfsvoering.

Artikel 40 [Vervallen per 25-06-2010]

Het secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bestaat uit de onderdelen:

 • a. Team projectleiders;

 • b. Team projectmedewerkers;

 • c. Bureau Bedrijfsvoering en Management Ondersteuning.

Artikel 41 [Vervallen per 25-06-2010]

Het secretariaat van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling bestaat uit de onderdelen:

 • a. Beleidsteam;

 • b. Facilitair team.

Artikel 42 [Vervallen per 25-06-2010]

Het secretariaat van de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek bestaat uit de onderdelen:

 • a. Wetenschappelijke staf;

 • b. Logistieke staf.

Hoofdstuk 14. Slotbepalingen [Vervallen per 25-06-2010]

Artikel 43 [Vervallen per 25-06-2010]

De directeur Personeel en Organisatie is belast met het beheer van dit besluit.

Artikel 44 [Vervallen per 25-06-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2008.

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit VWS 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink