Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (invoering twee nieuwe educatieve maatregelen)

Geldend van 01-10-2008 t/m heden

Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid in verband met de invoering van twee nieuwe educatieve maatregelen

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling rijonderricht motorrijtuigen.]

Artikel III

Mededelingen die zijn gebaseerd op een of meer gedragingen opgenomen in Bijlage 1 bij de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid die zijn geconstateerd vóór de inwerkingtreding van deze regeling, worden afgedaan overeenkomstig de bepalingen zoals die golden voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings