Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling eisen rijgedrag

Geldend van 01-10-2008 t/m heden

Regeling houdende vaststelling van de eisen rijgedrag (Regeling eisen rijgedrag)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2000/56/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 september 2000 tot wijziging van richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad betreffende het rijbewijs (PbEG L 237) en de artikelen 111, vierde lid, 131, eerste en zesde lid, en 134 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 136, tweede lid, van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

Bij het onderzoek naar de rijvaardigheid als bedoeld in artikel 134a van het Reglement rijbewijzen dient betrokkene blijk te geven kennis en inzicht te bezitten van de volgende voorschriften:

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen rijgedrag.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings