Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties uitoefening van de diergeneeskunde[Regeling vervallen per 01-07-2014.]

Geldend van 01-07-2013 t/m 30-06-2014

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 september 2008, nr. TRCJZ/2008/2352, tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties voor toelating tot de uitoefening van de diergeneeskunde (regeling erkenning EG-beroepskwalificaties uitoefening van de diergeneeskunde)

Paragraaf 1. [Algemene bepalingen] [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

 • b. richtlijn nr. 2005/36/EG: Richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255);

 • c. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • d. opleidingstitel: diploma, certificaat of andere titel die door een daartoe aangewezen bevoegde autoriteit van een betrokken staat, is afgegeven ter afsluiting van een beroepsopleiding.

 • e. betrokken staat: lidstaat van de Europese Unie, een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland.

Paragraaf 2. [Erkenning opleidingstitels dierenartsen] [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2014]

Tot de uitoefening van de diergeneeskunde in haar volle omvang zijn toegelaten personen die in het bezit zijn van een opleidingstitel van dierenarts als bedoeld in artikel 21, eerste lid, in samenhang met Bijlage V, onder 5.4.2, van Richtlijn nr. 2005/36/EG.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Indien de opleidingstitel, bedoeld in artikel 2, is afgegeven ter afsluiting van een opleiding die is begonnen vóór de referentiedatum, genoemd in Bijlage V, onder 5.4.2, van richtlijn nr. 2005/36/EG, wordt de bezitter van die opleidingstitel slechts toegelaten, mits de opleidingstitel vergezeld gaat van een officieel gewaarmerkte verklaring, waarin wordt bevestigd dat de bezitter van de opleidingstitel de werkzaamheden van dierenarts gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

 • 2 Indien de opleidingstitel, bedoeld in artikel 2, niet voldoet aan de benaming, genoemd in Bijlage V, punt 5.4.2, wordt de bezitter van die opleidingstitel slechts toegelaten, mits de opleidingstitel vergezeld gaat van een officieel gewaarmerkte verklaring, waarin wordt bevestigd dat de opleidingstitel is afgegeven ter afsluiting van een opleiding die in overeenstemming is met de voorschriften van artikel 38 van richtlijn nr. 2005/36/EG.

 • 3 De verklaring, bedoeld in het eerste en tweede lid, is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de betrokken staat.

 • 4 Het eerste en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op personen die in het bezit zijn van een opleidingstitel van dierenarts die voor 3 oktober 1990 is afgegeven door de voormalige Duitse Democratische Republiek, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2014]

Tot de uitoefening van de diergeneeskunde in haar volle omvang zijn tevens toegelaten personen die in het bezit zijn van een opleidingstitel van dierenarts, welke voor 1 januari 1993 is afgegeven door het voormalige Tsjecho-Slowakije, of ter verwerving waarvan de opleiding vóór die datum in dat land is begonnen, mits die opleidingstitel vergezeld gaat van officieel gewaarmerkte verklaringen van de bevoegde autoriteiten van Tsjechië of Slowakije, waarin wordt bevestigd dat:

 • a. de opleidingstitel, wat betreft de toegang tot de uitoefening van diergeneeskunde in haar volle omvang, op Tsjechisch, respectievelijk Slowaaks grondgebied dezelfde rechtsgeldigheid heeft als de Tsjechische respectievelijk Slowaakse opleidingstitel van dierenarts, en

 • b. de bezitter van de opleidingstitel de werkzaamheden van dierenarts gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Tot de uitoefening van de diergeneeskunde in haar volle omvang zijn tevens toegelaten personen die in het bezit zijn van een opleidingstitel van dierenarts die is afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie of ter verwerving waarvan de opleiding in Estland is aangevangen vóór 20 augustus 1991, mits die opleidingstitel vergezeld gaat van een officieel gewaarmerkte verklaring, waarin door de Estlandse autoriteiten wordt bevestigd dat:

  • a. de opleidingstitel, wat betreft de toegang tot de uitoefening van de diergeneeskunde in haar volle omvang op het grondgebied van Estland dezelfde rechtsgeldigheid heeft als de Estlandse opleidingstitel van dierenarts, en

  • b. de bezitter van de opleidingstitel de werkzaamheden van dierenarts gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren tijdens de zeven jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

 • 2 Tot de uitoefening van de diergeneeskunde in haar volle omvang zijn tevens toegelaten personen die in het bezit zijn van een opleidingstitel van dierenarts die is afgegeven door Estland of wier opleiding vóór 1 mei 2004 in Estland is aangevangen, mits die opleidingstitel vergezeld gaat van een officieel gewaarmerkte verklaring, waarin door de Estlandse autoriteiten wordt bevestigd dat de bezitter van de opleidingstitel de werkzaamheden van dierenarts gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren tijdens de zeven jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze op Estlands grondgebied heeft uitgeoefend.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2014]

Tot de uitoefening van de diergeneeskunde in haar volle omvang zijn tevens toegelaten personen die in het bezit zijn een opleidingstitel van dierenarts die is afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie of ter verwerving waarvan de opleiding in Letland is aangevangen vóór 21 augustus 1991, mits die opleidingstitel vergezeld gaat van een officieel gewaarmerkte verklaring, waarin door de Letlandse autoriteiten wordt bevestigd dat:

 • a. de opleidingstitel, wat betreft de toegang tot de uitoefening van de diergeneeskunde in haar volle omvang op het grondgebied van Letland dezelfde rechtsgeldigheid heeft als de Letlandse opleidingstitel van dierenarts, en

 • b. de bezitter van de opleidingstitel de werkzaamheden van dierenarts gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2014]

Tot de uitoefening van de diergeneeskunde in haar volle omvang zijn tevens toegelaten personen die in het bezit zijn een opleidingstitel van dierenarts die is afgegeven door de voormalige Sovjet-Unie of ter verwerving waarvan de opleiding in Litouwen is aangevangen vóór 11 maart 1990, mits die opleidingstitel vergezeld gaat van een officieel gewaarmerkte verklaring, waarin door de Litouwse autoriteiten wordt bevestigd dat:

 • a. de opleidingstitel, wat betreft de toegang tot de uitoefening van de diergeneeskunde in haar volle omvang op het grondgebied van Litouwen dezelfde rechtsgeldigheid heeft als de Litouwse opleidingstitels van dierenarts, en

 • b. de bezitter van de opleidingstitel de werkzaamheden van dierenarts gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2014]

Tot de uitoefening van de diergeneeskunde, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet, zijn toegelaten personen die in het bezit zijn een opleidingstitel van dierenarts die is afgegeven door het voormalige Joegoslavië of ter verwerving waarvan de opleiding in Slovenië is aangevangen vóór 25 juni 1991, mits die opleidingstitel vergezeld gaat van een officieel gewaarmerkte verklaring, waarin door de Sloveense autoriteiten wordt bevestigd dat:

 • a. de opleidingstitel, wat betreft de toegang tot de uitoefening van het betreffende beroep, op het grondgebied van Slovenië dezelfde rechtsgeldigheid heeft als de Sloveense opleidingstitels van dierenarts, en

 • b. de bezitter van de opleidingstitel de werkzaamheden van dierenarts gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

Artikel 8a [Vervallen per 01-07-2014]

Tot de uitoefening van de diergeneeskunde, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet, zijn toegelaten personen die in het bezit zijn van een opleidingstitel van dierenarts die is afgegeven door het voormalige Joegoslavië of ter verwerving waarvan de opleiding in Kroatië is aangevangen vóór 8 oktober 1991, mits die opleidingstitel vergezeld gaat van een officieel gewaarmerkte verklaring, waarin door de Kroatische autoriteiten wordt bevestigd dat:

 • a. de opleidingstitel, wat betreft de toegang tot de uitoefening van het betreffende beroep, op het grondgebied van Kroatië dezelfde rechtsgeldigheid heeft als de Kroatische opleidingstitels van dierenarts, en

 • b. de bezitter van de opleidingstitel de werkzaamheden van dierenarts gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaren voorafgaande aan de afgifte van de verklaring daadwerkelijk en op wettige wijze heeft uitgeoefend.

Paragraaf 3. [Erkenning beroepskwalificaties paraveterinairen] [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Een aanvraag tot het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties voor de toegang tot de uitoefening van de diergeneeskunde, bedoeld in artikel 2, 5, 9, 13 en 13a van het Besluit paraveterinairen, wordt ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-2014]

Bij de aanvraag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, overlegt de aanvrager:

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 In het geval de Minister op grond van artikel 11 van de wet een compenserende maatregel noodzakelijk vindt en de aanvrager voor een proeve van bekwaamheid kiest, wordt de aanvrager meegedeeld:

  • a. de vakken waarop de proeve van bekwaamheid betrekking heeft;

  • b. de wijze waarop de proeve van bekwaamheid wordt afgenomen;

  • c. de kosten van de proeve.

 • 2 De Minister deelt het resultaat van de proeve van bekwaamheid zo spoedig mogelijk mee aan de aanvrager.

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2014]

In het geval de Minister op grond van artikel 11 van de wet een compenserende maatregel noodzakelijk vindt en de aanvrager voor een aanpassingsstage kiest, wordt de aanvrager meegedeeld:

 • a. de vakken waarop de aanpassingsstage betrekking heeft;

 • b. de duur van de aanpassingsstage;

 • c. in voorkomend geval de aanvullende opleiding die deel uitmaakt van de aanpassingsstage.

Paragraaf 4. [Tijdelijke en incidentele dienstverrichting] [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 13 [Vervallen per 01-07-2014]

Paragraaf 5. [Toelating paraveterinairen] [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 14 [Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling paraveterinairen.]

Paragraaf 6. [Aanmelding voor toelating tot uitoefening diergeneeskunde] [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling aanmelding tot uitoefening der diergeneeskunde.]

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling register WUD 1990.]

Paragraaf 7. [Slotbepalingen] [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties uitoefening van de diergeneeskunde.

Artikel 19 [Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 september 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg