Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen (invoering twee nieuwe educatieve maatregelen)

Geldend van 01-10-2008 t/m heden

Besluit van 10 september 2008 houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van twee nieuwe educatieve maatregelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 juli 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/527 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 (PbEU L 403), richtlijn 2008/65/EG van de Commissie van 27 juni 2008 (PbEU L 168) tot wijziging van richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs, artikel 131, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, tweede lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 22 augustus 2008, no. W09.08.276/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 4 september 2008, CEND/HDJZ-2008/1199 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit rijonderricht motorrijtuigen.]

Artikel III

Ten aanzien van de coderingen 10.02 en 78 die voor 30 september 2008 zijn geregistreerd in het rijbewijzenregister, gelden de bepalingen zoals die golden voor inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A, B, C, D, G, H, I, J, O en P.

Artikel IV

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 september 2008

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat

,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de drieëntwintigste september 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin