Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling Wfsv, enz. (vereenvoudiging verantwoording en afdracht [...] van enkele begrotingsgefinancierde regelingen)[Regeling materieel uitgewerkt per 07-09-2010.]

Geldend van 07-09-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2008, nr. UB/A/2008/23285, tot wijziging van de Regeling Wfsv en enkele andere regelingen in verband met vereenvoudiging van de verantwoording en afdracht van de uitvoeringskosten van enkele begrotingsgefinancierde regelingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken;

Gelet op de artikelen 3 en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies, de artikelen 121 en 122 van de Wet financiering sociale verzekeringen en de artikelen 30, eerste lid, onderdeel i, en 77 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel I. Wijziging van de Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten

[Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten.]

Artikel II. Wijziging van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000.]

Artikel III. Wijziging van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers.]

Artikel IV. Wijziging van de Tijdelijke regeling brugbanen niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden

[Red: Wijzigt de Tijdelijke regeling brugbanen niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden.]

Artikel V. Wijziging van de Regeling Wfsv

[Red: Wijzigt de Regeling Wfsv.]

Artikel VI. Overgangsrecht

De Tijdelijke regeling inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten, de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, de Regeling Wfsv en de Tijdelijke regeling brugbanen niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden, zoals deze luiden na de inwerkingtreding van deze regeling, zijn van toepassing op de wijze van raming en opgave, afdracht en afrekening over het kalenderjaar 2008.

Artikel VII. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner