Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2009 tot en met juli 2012/2010 tot en met juli 2013

Geldend van 13-10-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2008, nr. SV/AB&C/08/23305, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie als bedoeld in artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2009 tot en met juli 2012/2010 tot en met juli 2013)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

Artikel 1. Bedrag subsidieplafond 2009 tot en met juli 2012

  • 3 In afwijking van het tweede lid, kunnen, ter afronding, de daar genoemde bedragen met maximaal € 100.000 worden verhoogd, met dien verstande dat het bedrag, genoemd in het eerste lid niet wordt overschreden.

Artikel 2. Bedrag subsidieplafond 2010 tot en met juli 2013

  • 3 In afwijking van het tweede lid, kunnen, ter afronding, de daar genoemde bedragen met maximaal € 100.000 worden verhoogd, met dien verstande dat het bedrag, genoemd in het eerste lid niet wordt overschreden.

Artikel 2a. Bedrag subsidieplafond aanvullende subsidie 2009–2012

  • 3 In afwijking van het tweede lid, kunnen ter afronding op hele trajecten, de onder klasse 2 en 3 genoemde bedragen met maximaal € 100.000 worden verhoogd, met dien verstande dat het bedrag, genoemd in het eerste lid niet wordt overschreden.

Artikel 2b. Maximale aanvullende subsidie per aanvrager 2009–2012

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2009 tot en met juli 2012/2010 tot en met juli 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner