Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Beveiliging, Bewaking en Vervoer Amsterdam 2008[Regeling vervallen per 01-10-2013.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 30-09-2013

Besluit van de Minister van Justitie van 26 augustus 2008, nr. 5561670/Justis/08, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de dienst Beveiliging, Bewaking en Vervoer in het arrondissement Amsterdam

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur van de Gemeenschappelijke Beheerdienst Parnas van 6 augustus 2008;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, artikel 8, zevende lid en artikel 9, zesde lid, van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-10-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

 • b. de dienst BB&V: de dienst Beveiliging, Bewaking en Vervoer bij de Gemeenschappelijke Beheerdienst van het Arrondissement Amsterdam.

Artikel 2 [Vervallen per 01-10-2013]

Maximaal 150 ambtenaren werkzaam bij de dienst BB&V zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar voor zover zij daadwerkelijk zijn belast met:

Artikel 3 [Vervallen per 01-10-2013]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4 [Vervallen per 01-10-2013]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam.

Artikel 5 [Vervallen per 01-10-2013]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012. Hij gedraagt zich daarbij overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 6 [Vervallen per 01-10-2013]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar uitgerust zijn met:

 • a. handboeien van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merkt en type;

 • b. een korte wapenstok van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goed gekeurd merk en type;

 • c. een semi-automatisch pistool van het merk Walther, type P5, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter.

Artikel 7 [Vervallen per 01-10-2013]

De directeur van de dienst BB&V brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van dat jaar werkzaam was bij de dienst BB&V;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarbij daarbij gebruik is gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012, alsmede van handboeien, korte wapenstok en het semi-automatische pistool;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 9 [Vervallen per 01-10-2013]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 26 augustus 2008, nr. 5561670/Justis/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10 [Vervallen per 01-10-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008 en vervalt op 1 oktober 2013.

Artikel 11 [Vervallen per 01-10-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Beveiliging, Bewaking en Vervoer Amsterdam 2008.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 26 augustus 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard