Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2008[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister van Justitie van 25 augustus 2008, nr. 5557254/Justis/08, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van medewerkers van de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van de algemeen directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam van 17 juli 2008 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond;

Gelet op:

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

De personen in dienst van de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein II Milieu en Welzijn, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, dat tevens omvat de 12 mijlszone en het continentaal plat, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 225 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2014]

Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 De divisiemanager Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 25 augustus 2008, nr. 5557254/Justis/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2014, alsmede met ingang van de dag waarop een of meer aandelen van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. worden vervreemd aan een natuurlijke persoon of private rechtspersoon, die niet voor 100% in overheidshanden is.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 augustus 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard