Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling afwijkende uitverkooptermijn inzake cosmetische producten (implementatie richtlijn 2008/42/EG (PbEU L 93))[Regeling vervallen per 11-07-2013.]

Geldend van 23-08-2008 t/m 10-07-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 augustus 2008, VGP/PSL 2866759, houdende de vaststelling van een afwijkende uitverkooptermijn bij de implementatie van richtlijn nr. 2008/42/EG (PbEU L 93) tot aanpassing van bijlagen II en III bij richtlijn 76/768/EEG inzake cosmetische producten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op:

richtlijn nr. 2008/42/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 april 2008 (PbEU L 93) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III aan de technische vooruitgang;

artikel 8, tweede lid, onder b, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-07-2013]

In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten mogen producten die voldoen aan de bijlagen II en III bij richtlijn nr. 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake cosmetische producten (PbEG L 262), zoals die luidden voordat zij werden gewijzigd door richtlijn nr. 2008/42/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 april 2008 (PbEU L 93) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III aan de technische vooruitgang, tot 4 oktober 2009 in de handel worden gebracht en aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

Artikel 2 [Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink