Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenregeling Raad voor de Wadden

Geldend van 17-08-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 augustus 2008, nr. BJZ2008065143, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende de vaststelling van de vergoedingen van de voorzitter en overige leden van de Raad voor de Wadden (Vergoedingenregeling Raad voor de Wadden)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van de Raad voor de Wadden ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,20.

Artikel 2

De overige leden van de Raad voor de Wadden ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de overige leden wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,10.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Raad voor de Wadden.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer