Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 18 juli 2008, nr. FM 2008-01794 M, Directie Financiële markten, Afdeling Integriteit, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

De Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels worden belast:

Artikel 1a

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën a.i.,

A. Rouvoet