Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (modernisering, vereenvoudiging [...] bij scholen in het voortgezet onderwijs)[Regeling vervallen per 01-08-2016.]

Geldend van 01-08-2011 t/m 31-07-2016

Besluit van 29 mei 2008, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen in het voortgezet onderwijs alsmede enkele andere wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, van 27 maart 2008, nr. WJZ/2008/8155 (3815), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 10b, tiende lid, 10d, tiende lid, 19, 22, eerste lid, 29, vierde lid, 72, derde lid, 84, eerste lid, 103, tweede lid, en 103a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 2008, nr. W05.08.0108/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, van 23 mei 2008, nr. WJZ/17287 (3815), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijziging Bekostigingsbesluit W.V.O. [Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Wijzigt het Bekostigingsbesluit W.V.O.]

Artikel II. Wijziging Formatiebesluit W.V.O. [Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Wijzigt het Formatiebesluit W.V.O.]

Artikel III. Wijziging Inrichtingsbesluit WVO [Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Wijzigt het Inrichtingsbesluit WVO.]

Artikel IV. Wijziging Besluit vbo-groen in een AOC [Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Wijzigt het Besluit vbo-groen in een AOC.]

Artikel V. Wijziging Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO [Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO.]

Artikel VI. Wijziging Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget [Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Wijzigt het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget.]

Artikel VII. Wijziging Eindexamenbesluit VO [Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Wijzigt het Eindexamenbesluit VO.]

Artikel VIII. Wijziging Besluit informatievoorziening WVO [Vervallen per 01-08-2016]

[Red: Wijzigt het Besluit informatievoorziening WVO.]

Artikel IX. Overgangsrecht [Vervallen per 01-08-2016]

  • 2 Het bevoegd gezag dat op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit een intersectoraal programma verzorgde op basis van een beschikking van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van artikel 25 of artikel 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, kan dit programma gedurende vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit blijven verzorgen zolang wordt voldaan aan de voorwaarden die golden voor de desbetreffende school of vestiging bij de aanvang van de verzorging van het programma. De tweede volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel X. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2016]

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 mei 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin