Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008[Regeling vervallen per 01-12-2012.]

Geldend van 20-07-2008 t/m 30-11-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 juli 2008, nr. VGP/VV 2861976, houdende zuiverheidseisen voor zoetstoffen ter uitvoering van richtlijn 2008/60/EG (Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 2008/60/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEU L 158), alsmede op artikel 3, tweede lid, van het Warenwetbesluit Zoetstoffen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-12-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn 2008/60/EG: richtlijn nr. 2008/60/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 juni 2008 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEU L 158).

Artikel 2 [Vervallen per 01-12-2012]

Zoetstoffen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Warenwetbesluit Zoetstoffen, voldoen wat betreft de zuiverheidseisen aan bijlage I van richtlijn 2008/60/EG.

Artikel 3 [Vervallen per 01-12-2012]

Een wijziging van richtlijn 2008/60/EG gaat voor de toepassing van artikel 2 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 4 [Vervallen per 01-12-2012]

De Warenwetregeling Zuiverheidseisen van zoetstoffen wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 01-12-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 01-12-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling zuiverheidseisen voor zoetstoffen 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink