Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (bijstellingen en technische reparaties)

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Wet van 3 juli 2008 tot wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enkele andere wetten enige wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet werken aan winst.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Luchtvaartwet.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXVA

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XXVII

De met betrekking tot een van de kalenderjaren 2001 tot en met 2008 in artikel 2.17, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 bedoelde onderlinge verhouding kan in afwijking van dat lid door de belastingplichtige en zijn partner nog gezamenlijk worden gewijzigd indien en zolang voor een van hen een in dat lid bedoelde aanslag over het desbetreffende kalenderjaar op 1 januari 2009 nog niet onherroepelijk vaststaat of na die datum wordt vastgesteld.

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2008.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2008.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt de Aanpassingswet Algemene douanewet.]

Artikel XXXA

[Red: Wijzigt de Wet OM-afdoening.]

Artikel XXXI

  • 1 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

's-Gravenhage, 3 juli 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiƫn,

J. C. de Jager

Uitgegeven de tiende juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin