Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen (toevoegen jodium)[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2011.]

Geldend van 20-06-2008 t/m heden

Besluit van 13 juni 2008, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen, inzake het toevoegen van jodium

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 januari 2008, VGP/VV 2827382, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4, eerste lid, onder a en c, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 februari 2008, no. W13.08.0037/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2008, VGP/VV 2853311, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen.]

Artikel II

Eet- en drinkwaren die voldoen aan artikel 9a van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen zoals dat luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit, mogen bereid en verhandeld worden tot 20 juni 2009.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 juni 2008.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 2008

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

,

A. Klink

Uitgegeven de achtste juli 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin