Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verhoging subsidieplafond wegwerken restauratieachterstand 2007

Geldend van 03-07-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 juni 2008, nr. DS-2008-86, houdende verhoging van een subsidieplafond op grond van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2007 (Regeling verhoging subsidieplafond wegwerken restauratieachterstand 2007)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 14 van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2007;

Besluit:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verhoging subsidieplafond wegwerken restauratieachterstand 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk