Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Handelsregisterregeling

Geldend van 06-01-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 juni 2008, nr. WJZ 8073559, betreffende de vaststelling van enkele gegevens betreffende het handelsregister (Handelsregisterregeling)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiƫn;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 34, eerste lid, en 58 van Handelsregisterwet 2007;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder wet: de Handelsregisterwet 2007.

Artikel 2

De termijn, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de wet, is twee werkdagen.

Artikel 3

  • 1 Als gegevens, bedoeld in artikel 58 van de wet, worden aangewezen: de gegevens die bij of krachtens de wet worden opgenomen over een onderneming of een rechtspersoon voor zover deze beschikbaar zijn bij de Belastingdienst.

  • 2 In aanvulling op het eerste lid worden als gegevens, bedoeld in artikel 58 van de wet, aangewezen: de rechtsvormcode, een door de Kamer toegekend uniek nummer als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 en het kvk-nummer.

Artikel 3a

  • 1 Als publicatieblad, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de wet, wordt aangewezen, voor zover de publicatie betrekking heeft op een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een Europees economisch samenwerkingsverband: de Staatscourant.

  • 2 Als publicatieblad, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de wet, wordt aangewezen, voor zover de publicatie betrekking heeft op een Europese naamloze vennootschap of een Europese coƶperatieve vennootschap: het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Handelsregisterregeling

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2008

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk