Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit toezicht accountantsorganisaties

Geldend van 28-06-2008 t/m heden

Besluit van 23 juni 2008 tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties en inwerkingtreding van de wet van 12 juni 2008 houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 10 juni 2008, nr. FM 2008-00664 M;

Gelet op de artikelen 8, 11, derde lid, 12c, tweede lid, 15, tweede lid, 18, derde lid, 22 en 40 van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 2008, nr. W06.08.0217/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 20 juni 2008 (nr. FM 2008-01524 M);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel II

Artikel 15a van het Besluit toezicht accountantsorganisaties is niet van toepassing op jaarverslagen die betrekking hebben op boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2008.

Artikel III

Met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst treden in werking:

  • a. de wet van 12 juni 2008 houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157) en

  • b. dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 juni 2008

Beatrix

De Minister van Financiën

,

W. J. Bos

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin