Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie

Geldend van 31-01-2017 t/m 31-03-2017

Besluit van 24 juni 2008 tot vaststelling van regels ten aanzien van tegemoetkomingen en vergoedingen voor reis-, verblijf- en verhuiskosten van de politie (Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 mei 2008, nummer 2008-0000229974, directoraat-generaal Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 2008, nr. W04.08.0203/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2008, nr. 2008-0000278080, directoraat-generaal Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Samenloop

Indien uit anderen hoofde aanspraak bestaat op een tegemoetkoming, vergoeding of voorziening voor de in dit besluit bedoelde uitgaven, wordt de tegemoetkoming, vergoeding of voorziening, bedoeld in dit besluit, slechts toegekend tot het bedrag, waarmee deze de eerstbedoelde aanspraak overschrijdt.

Hoofdstuk II. Woon-werkverkeer

§ 1. Algemeen

Artikel 3. Aanspraak

 • 1 De ambtenaar heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijks reizen tussen:

  • a. de woning en de plaats van tewerkstelling;

  • b. de woning en de aangewezen meerdere plaatsen van tewerkstelling, indien aan de ambtenaar meerdere plaatsen van tewerkstelling zijn aangewezen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

  • c. de tijdelijke huisvesting en de plaats van tewerkstelling, indien aan de ambtenaar de verhuisplicht is opgelegd en hij tijdelijk elders is gehuisvest nabij zijn plaats van tewerkstelling;

  • d. de tijdelijke huisvesting of de woning en de plaats van tewerkstelling, indien het een ambtenaar betreft tijdens de initiële opleiding.

 • 2 De ambtenaar maakt eenmaal per kalenderjaar de keuze of hij voor de reizen als bedoeld in het eerste lid aanspraak maakt op:

  • a. een tegemoetkoming voor openbaar vervoer als bedoeld in artikel 4 of

  • b. een tegemoetkoming voor eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer als bedoeld in artikel 6.

 • 3 Bij wijziging van plaats van tewerkstelling, werktijden of woonplaats wordt de ambtenaar in de gelegenheid gesteld zijn keuze tussentijds te herzien.

§ 2. Reizen met openbaar vervoer

Artikel 4. Openbaar vervoer

 • 1 Voor reizen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, wordt door het bevoegd gezag een vervoersbewijs of een combinatie van vervoersbewijzen verstrekt op basis van het tarief van de tweede klasse van het betreffende openbaar vervoer voor één van de trajecten, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2 Het bevoegd gezag kan in plaats van het gestelde in het eerste lid een tegemoetkoming verstrekken welke gelijk is aan de gemaakte kosten van openbaar vervoer op basis van het tarief van de tweede klasse van het betreffende openbaar vervoer voor één van de trajecten, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 3 Indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het eerste lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 5. Berekening en procedures bij reizen met openbaar vervoer

 • 1 De ambtenaar, aan wie een tegemoetkoming of een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in artikel 4 dient zijn vervoersbewijzen direct na afloop van de geldigheid in te leveren bij het bevoegd gezag.

 • 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, dient wijzigingen die van invloed zijn op het vervoersbewijs of de hoogte van de tegemoetkoming onverwijld en schriftelijk door te geven aan het bevoegd gezag.

 • 3 Indien de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, nalaat de wijzigingen, bedoeld in het tweede lid, niet uiterlijk de eerste van de maand waarin de wijziging plaatsvindt door te geven, kan het bevoegd gezag de teveel gemaakte kosten terugvorderen, tenzij de ambtenaar aannemelijk heeft kunnen maken dat hij niet in staat was de wijziging tijdig door te geven.

 • 4 Indien de ambtenaar, aan wie een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in het eerste lid, voorziet dat hij twee maanden of langer afwezig is, wordt het verstrekte vervoersbewijs of combinatie van vervoersbewijzen vóór de periode van afwezigheid ingeleverd bij het bevoegd gezag.

 • 5 Indien de ambtenaar, aan wie een vervoersbewijs is verstrekt als bedoeld in het eerste lid, onvoorzien langer dan twee maanden afwezig is, wordt het verstrekte vervoersbewijs of combinatie van vervoersbewijzen direct na twee maanden van afwezigheid ingeleverd bij het bevoegd gezag.

 • 6 Indien de afwezigheid van de ambtenaar wordt veroorzaakt door de dienst, draagt het bevoegd gezag zorg voor inname van het vervoersbewijs.

§ 3. Reizen met eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

Artikel 6. Eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

 • 1 Voor reizen waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en voor iedere combinatie van reizen met openbaar vervoer en reizen met eigen vervoer, wordt een tegemoetkoming van € 0,18 per afgelegde kilometer verstrekt.

 • 2 Voor de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geldt een maximum van 120 kilometer per enkele reis, met een maximum van 240 kilometer, heen- en terugreis, per dienst.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid wordt aan de ambtenaar, die geleider is van een politiesurveillancehond of een politiespeurhond, die niet de beschikking heeft over een dienstvoertuig, en voor wie het noodzakelijk is dat hij in het kader van zijn dienstuitoefening met een politiesurveillancehond of een politiespeurhond met eigen vervoer reist, voor de afstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling of oefenterrein een tegemoetkoming van € 0,28 per afgelegde kilometer verstrekt.

 • 4 Indien één van de trajecten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, leidt over een brug, veer of weg waarvoor brug-, veer-, of tolgeld moet worden betaald, worden de daarvoor werkelijk gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 5 [Red: Door vernummering vervallen.]

 • 6 Bij ministeriële regeling kan in geval van een reorganisatie als bedoeld in hoofdstuk VII.b van het Besluit algemene rechtspositie politie, van de beperking van het maximum aantal kilometers enkele reis, zoals bedoeld in het tweede lid, worden afgeweken ter voorkoming van negatieve financiële gevolgen voor de ambtenaar.

Artikel 7. Berekening en procedure eigen vervoer al of niet in combinatie met openbaar vervoer

 • 1 De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 6, wordt toegekend op declaratiebasis, tenzij het bevoegd gezag bepaalt dat de tegemoetkoming als vaste tegemoetkoming per maand wordt toegekend.

 • 2 Bij de berekening van de vaste tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt bij een gemiddelde werkweek van vijf dagen uitgegaan van 206 werkdagen per kalenderjaar.

 • 3 Indien het aantal te werken dagen minder is dan vijf, wordt de vaste tegemoetkoming berekend naar rato.

 • 5 Het bevoegd gezag kan van de termijn, bedoeld in het vierde lid, bij een aspirant, afwijken indien het meer voor de hand ligt om het gemiddelde per kwartiel te berekenen.

 • 6 De vaste tegemoetkoming wordt stopgezet:

  • a. bij voorziene afwezigheid van zes weken of langer, veroorzaakt door zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of een andere periode van langdurig buitengewoon verlof, met ingang van de eerste dag van en voor de duur van die afwezigheid;

  • b. bij onvoorziene afwezigheid van zes weken of langer, veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid of ordemaatregel, met ingang van de eerste dag volgend op die periode van zes weken voor de duur van de resterende arbeidsongeschiktheid.

 • 7 De ambtenaar dient wijzigingen die van invloed zijn op de vaste tegemoetkoming onverwijld en schriftelijk door te geven aan het bevoegd gezag.

 • 8 Het bevoegd gezag kan de te veel betaalde tegemoetkoming terugvorderen, indien de ambtenaar nalaat de wijzigingen, bedoeld in het zevende lid, niet uiterlijk de eerste van de maand waarin de wijziging plaatsvindt door te geven, tenzij de ambtenaar aannemelijk heeft kunnen maken dat hij niet in staat was de wijziging tijdig door te geven.

 • 9 Geen aanspraak op tegemoetkoming dan wel een vergoeding in reiskosten bestaat indien de aanvraag of de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij het bevoegd gezag is ingediend, tenzij het overschrijden van de termijn niet aan de ambtenaar verwijtbaar is.

Artikel 7a

De tegemoetkoming op grond van artikel 6 en de tegemoetkoming op grond van artikel 64 Besluit algemene rechtspositie politie, derde en vierde lid, bedragen tezamen €0,28 cent per afgelegde meerkilometer.

Hoofdstuk III. Dienstreizen

§ 1. Dienstreizen binnenland

Artikel 8. Dienstreis

 • 1 Onder dienstreis wordt in deze paragraaf verstaan: het door de ambtenaar, in het kader van zijn werkzaamheden, reizen en verblijven binnen Nederland en buiten de plaats van tewerkstelling.

 • 2 Indien aan de ambtenaar meerdere plaatsen van tewerkstelling zijn aangewezen op grond van artikel 10, tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie, wordt wanneer de ambtenaar binnen één dienst reist tussen de aangewezen plaatsen van tewerkstelling, deze reis aangemerkt als dienstreis. De dienstreis eindigt in dit geval op het moment dat de ambtenaar zijn andere plaats van tewerkstelling heeft bereikt.

 • 3 Dienstreizen die binnen Nederland zijn begonnen, waarbij het reisgedeelte buiten Nederland gering is, of waarbij de grensoverschrijding niet leidt tot uitgaven voor maaltijden of overnachting in het buitenland worden eveneens aangemerkt als dienstreis.

Artikel 9. Begin- en eindpunt van de dienstreis

 • 1 Voor de tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten wordt uitgegaan van de plaats van tewerkstelling als begin- en eindpunt van een dienstreis.

 • 2 Het bevoegd gezag kan van het gestelde in het eerste lid afwijken door de woning van de ambtenaar als begin- en/of eindpunt van de dienstreis aan te wijzen.

Artikel 10. Dienstreis met beschikbaar gesteld vervoer

 • 1 Wordt de dienstreis gemaakt met een door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel, dan heeft de ambtenaar geen aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten.

 • 2 Het bevoegd gezag en de ambtenaar kunnen overeenkomen dat het door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel, bedoeld in het eerste lid, een fiets is.

 • 3 Het bevoegd gezag kan bepalen dat de ambtenaar tijdens de dienstreis gebruik maakt van een door het bevoegd gezag gehuurd vervoermiddel of een taxi. De hieraan verbonden kosten worden aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 4 Indien de ambtenaar gebruik maakt van een dienstvoertuig of een door de dienst gehuurd vervoermiddel en er tijdens de dienstreis parkeer-, brug-, tol-, of veerkosten worden gemaakt, worden de gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 11. Dienstreis met openbaar vervoer

 • 1 Indien er geen door de dienst beschikbaar gesteld vervoermiddel voorhanden is, wordt de dienstreis met openbaar vervoer gemaakt. De ambtenaar kan gebruikmaken van de eerste vervoersklasse.

 • 2 Indien het noodzakelijk is, dat tijdens een dienstreis vóór of na gebruik van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt van een taxi of eigen vervoer, worden deze kosten eveneens vergoed.

 • 3 De vergoeding van de kosten, bedoeld in het eerste en tweede lid, bedraagt:

  • a. voor het openbaar vervoer, de werkelijk gemaakte kosten op basis van de overgelegde bewijsstukken;

  • b. voor een taxi, de werkelijk gemaakte kosten op basis van de overgelegde bewijsstukken;

  • c. voor het eigen motorvoertuig, € 0,28 per kilometer;

  • d. voor het gebruik van een fiets of bromfiets, € 0,18 per kilometer.

Artikel 12. Dienstreis met eigen vervoer

 • 1 In afwijking van de artikelen 10 en 11 en indien door het bevoegd gezag aan de ambtenaar is verzocht voor het maken van de dienstreis gebruik te maken van een eigen vervoermiddel en de ambtenaar heeft hiermee ingestemd, ontvangt de ambtenaar per afgelegde kilometer een vergoeding van:

  • a. € 0,28 voor het gebruik van een eigen motorvoertuig;

  • b. € 0,18 voor het gebruik van een eigen fiets of bromfiets.

 • 2 Indien de ambtenaar overeenkomstig het eerste lid gebruik maakt van een eigen motorvoertuig en er tijdens de dienstreis parkeer-, brug-, tol-, of veerkosten worden gemaakt, worden de gemaakte kosten volledig vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 3 Indien door de ambtenaar aan het bevoegd gezag is verzocht om voor het maken van de dienstreis gebruik te maken van een eigen motorvoertuig, fiets of bromfiets, terwijl het bevoegd gezag in vervoer kan voorzien dan wel gebruik kan worden gemaakt van het openbaar vervoer, en de ambtenaar heeft hiervoor toestemming gekregen, ontvangt de ambtenaar per afgelegde kilometer een vergoeding van € 0,09.

Artikel 13. Verblijfkosten

 • 1 Aan de ambtenaar wordt bij een dienstreis langer dan vier uren een vergoeding toegekend voor tijdens die dienstreis gemaakte verblijfkosten.

 • 2 De maximale vergoeding in verblijfkosten als bedoeld in het eerste lid kan uit zes componenten bestaan, voor ieder etmaal dat de dienstreis duurt:

  • a. de dagcomponent voor kleine uitgave overdag: € 4,76;

  • b. de avondcomponent voor kleine uitgave ’s avonds, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 14,20;

  • c. de lunchcomponent, als de periode tussen 12.00 en 14.00 uur in de dienstreis valt: € 14,96;

  • d. de dinercomponent als de ambtenaar tussen 17.00 uur en 20.00 uur niet thuis kan eten omdat de dienstreis in die tijd valt: € 22,63 voor een diner;

  • e. de logiescomponent, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 91,13;

  • f. de ontbijtcomponent, mits de ambtenaar voor de dienstreis elders moet overnachten: € 8,90.

 • 3 De ambtenaar heeft geen aanspraak op een vergoeding in de verblijfkosten als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, wanneer de ambtenaar in de gelegenheid is een al of niet meegebrachte maaltijd te eten in een bedrijfskantine binnen een gebouw van de politieorganisatie of het LSOP.

 • 4 Voor vergoedingen op basis van het tweede lid, onderdelen c, d, e en f geldt dat, met inachtneming van de maximale bedragen genoemd in het tweede lid, de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 5 Bij een meerdaagse dienstreis kan de avondcomponent niet langer dan voor de eerste tien avonden volledig worden toegekend. Voor iedere etmaal dat de dienstreis langer duurt wordt het bedrag van de avondcomponent gehalveerd.

Artikel 14. Tewerkstelling elders (detachering)

 • 1 Indien een ambtenaar overeenkomstig artikel 62 van het Besluit algemene rechtspositie politie wordt gedetacheerd en op een andere plaats van tewerkstelling werkzaam is, en indien dagelijks heen en weer reizen tussen de woning en de plaats van tijdelijke tewerkstelling naar het oordeel van het bevoegd gezag niet mogelijk is, heeft de ambtenaar aanspraak op vergoeding van kosten voor logies, welke gelijk is aan het bedrag van de werkelijke gemaakte kosten met een maximum van € 91,13 per dag, op basis van overgelegde bewijsstukken.

 • 2 In geval van een situatie als bedoeld in het eerste lid heeft de ambtenaar tevens aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor maaltijden en kleine uitgaven. Deze tegemoetkoming is gelijk aan 50% van de kosten met een maximum van 50% van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 13 van dit besluit.

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, heeft maximaal eenmaal per week aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten naar zijn oorspronkelijke woning. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen vervoer € 0,18 per kilometer.

 • 4 Indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de ambtenaar een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het derde lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 14a

 • 1 De aspirant heeft aanspraak op vergoeding van kosten voor tijdelijke huisvesting, die gelijk is aan 90% van het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 376,65 per maand, indien:

  • a. naar het oordeel van het bevoegd gezag de aspirant niet dagelijks heen en weer kan reizen tussen de woning en de plaats waar de initiële opleiding wordt gevolgd; en

  • b. het bevoegd gezag geen voorziening voor verblijf in de omgeving van de plaats waar de initiële opleiding wordt gevolgd, aan de aspirant verstrekt.

 • 2 De aspirant, bedoeld in het eerste lid, heeft maximaal eenmaal per week aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten naar zijn oorspronkelijke woning. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen vervoer, € 0,18 per kilometer.

 • 3 Indien de aspirant een vervoersbewijs wenst op basis van eerste klasse of indien de aspirant een vervoersbewijs wenst welke ruimere mogelijkheden biedt dan bedoeld in het tweede lid, komen de meerkosten hiervan voor rekening van de aspirant.

 • 4 De vergoedingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden verstrekt op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 15. Declaraties

 • 1 De ambtenaar declareert de reis- en verblijfkosten op de voorgeschreven wijze onder overlegging van de vereiste bewijsstukken.

 • 2 Indien blijkt dat bij de ingediende reisdeclaratie is afgeweken van de regels in dit besluit, wordt de reisdeclaratie ambtshalve gewijzigd en wordt het bedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt, bepaald naar die op de reisdeclaratie ambtshalve gewijzigde gegevens.

 • 3 Geen aanspraak op een vergoeding van reiskosten bestaat indien de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij het bevoegd gezag is ingediend, tenzij het overschrijden van de termijn niet aan de ambtenaar verwijtbaar is.

§ 2. Dienstreizen buitenland

Artikel 16. Dienstreis

Onder dienstreis wordt in deze paragraaf verstaan: een reis naar, in of uit het buitenland wanneer daartoe door het bevoegd gezag een opdracht is gegeven. In bijzondere gevallen kan een dergelijke opdracht ook achteraf worden gegeven.

Artikel 17. Vervoermiddelen

De ambtenaar maakt bij een dienstreis gebruik van één of meer van de volgende vervoermiddelen:

 • a. vliegtuig, boot of openbaar vervoer;

 • b. het door het bevoegd gezag ter beschikking gestelde vervoermiddel;

 • c. gehuurd vervoermiddel of taxi.

Artikel 18. Vliegtuig, boot of openbaar vervoer

 • 1 Bij gebruik van vliegtuig, boot en openbaar vervoer worden de reiskosten die in verband met de dienstreis noodzakelijkerwijs zijn gemaakt op basis van de overgelegde bewijsstukken vergoed.

 • 2 Bij gebruik van een vliegtuig, boot of openbaar vervoer mag als volgt worden gereisd:

  • a. een vliegreis binnen Europa: in economy class;

  • b. een vliegreis buiten Europa: in economy comfort class of daarmee vergelijkbare reisklasse, waartoe in ieder geval worden gerekend economy plus en premium economy;

  • c. bij gebruik van een boot of openbaar vervoer met vervoerklassen: de hoogste klasse.

 • 3 Indien het dienstbelang of de reisomstandigheden daartoe aanleiding geven, worden tevens als reiskosten vergoed:

  • a. toeslag voor bijzondere treinen;

  • b. plaatsreserveringskosten in treinen;

  • c. kosten voor het gebruik van een slaapwagen;

  • d. kosten voor slaapgelegenheid op een boot;

  • e. extra kosten voor bagage;

  • f. kosten van het vervoer van het station, de haven of het vliegveld van aankomst naar de plaats van bestemming op de heen- en terugreis;

  • g. kosten van luchthavenrechten;

  • h. kosten voor het verkrijgen van een voor de dienstreis noodzakelijk visum.

 • 4 Ingeval de economy comfort class of daarmee vergelijkbare vervoersklasse als bedoeld in het tweede lid, onder b, niet beschikbaar is, mag worden gereisd in de naast hogere vervoersklasse.

 • 5 In afwijking van het tweede lid, onder b, en het vierde lid, kan het bevoegd gezag met redenen omkleed toestemming verlenen om te reizen in de naast hogere vervoersklasse dan wel in business class.

Artikel 19. Het door het bevoegd gezag ter beschikking gestelde vervoermiddel

Indien het bevoegd gezag aan de ambtenaar een vervoermiddel ter beschikking stelt, maakt de ambtenaar van het desbetreffende vervoermiddel gebruik, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. De werkelijk gemaakte kosten bij het gebruik van een ter beschikking gesteld vervoermiddel worden aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 20. Openbaar vervoer, gehuurd vervoermiddel of taxi

Indien het noodzakelijk is dat de ambtenaar tijdens de dienstreis gebruik maakt van openbaar vervoer, een gehuurd vervoermiddel of een taxi, worden de hieraan verbonden kosten aan de ambtenaar vergoed op basis van overgelegde bewijsstukken.

Artikel 21. Bezoekreis

 • 1 Aan de ambtenaar kan bij een dienstreis van minimaal drie maanden toestemming worden verleend om met gebruik van openbaar vervoer, vliegtuig, boot of eigen vervoer, voor één of meer bezoeken van korte duur naar zijn woonplaats terug te keren.

 • 2 Aan de ambtenaar worden de reiskosten als volgt vergoed:

  • a. bij vliegtuig: economy class;

  • b. bij openbaar vervoer of een boot: de laagste vervoersklasse.

Artikel 22. Verblijfkosten

 • 1 De ambtenaar ontvangt een tegemoetkoming in de in verband met een dienstreis door hem gemaakte verblijfkosten voor maaltijd, logies en kleine uitgaven.

 • 2 Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt de tarieflijst, opgenomen in bijlage I bij dit besluit, voor de verschillende gebieden waar wordt gereisd.

 • 3 De tegemoetkoming in de verblijfkosten bestaat uit:

  • a. de urencomponent voor kleine uitgaven, ter grootte van 1,5% van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;

  • b. de logiescomponent, voor gemaakte logieskosten, per overnachting tot maximaal het in de tarieflijst opgenomen bedrag, met dien verstande dat indien een bewijsstuk niet kan worden overlegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt, een bedrag wordt uitgekeerd van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;

  • c. de ontbijtcomponent, ter grootte van 12% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 06.00 uur tot 08.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • d. de lunchcomponent ter grootte van 20% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 12.00 tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;

  • e. de dinercomponent, ter grootte van 32% van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de tarieflijst voor iedere periode van 17.00 tot 20.00 uur die binnen de dienstreis valt.

 • 4 Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de tegemoetkomingen, genoemd in het derde lid, onderdelen b en c.

Artikel 23. Nadere voorwaarden voor verblijfkosten

De ambtenaar ontvangt geen tegemoetkoming in verblijfkosten:

 • a. voor een reisgedeelte per vliegtuig voor zover het betreft vliegreizen in de businessklasse;

 • b. voor de periode dat een ambtenaar voor een bezoekreis als bedoeld in artikel 21 in zijn woonplaats verblijft.

Artikel 24. Vergoeding van overige reiskosten

 • 1 Indien door een medisch deskundige aan de ambtenaar vaccinatie of geneesmiddelen zijn voorgeschreven in verband met de dienstreis, worden de kosten daarvan aan de ambtenaar vergoed.

 • 2 Indien een ambtenaar aantoont dat hij tijdens een dienstreis als gevolg van ziekte of van een ongeval kosten heeft moeten maken, kan hiervoor door het bevoegd gezag een vergoeding worden toegekend voor zover de kosten ten laste van de ambtenaar blijven.

 • 3 Indien door het bevoegd gezag niet reeds daarin is voorzien, worden aan de ambtenaar vergoed de redelijkerwijs gemaakte kosten van een reisverzekering voor de duur van de dienstreis.

 • 4 Voor de kosten die voor rekening van de ambtenaar blijven in het geval de ambtenaar deze als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van voor de dienstreis meegenomen noodzakelijke bagage heeft moeten maken, kan een tegemoetkoming worden uitgekeerd tot maximaal € 2268,90 netto per dienstreis.

 • 5 Aan de ambtenaar die een dienstreis maakt van minimaal vier dagen, de reisdagen inbegrepen, worden de kosten vergoed van de noodzakelijk gemaakte kosten voor het wassen van de eigen kleding.

 • 6 De in verband met een dienstreis gemaakte kosten voor interlokale en internationale telefoongesprekken en voor gebruik van internet voor dienstdoeleinden worden op basis van overgelegde bewijsstukken vergoed. Indien geen bewijsstukken worden overgelegd, moet de ambtenaar aannemelijk maken dat hij die kosten heeft gemaakt.

 • 7 Indien klimatologische of andere bijzondere omstandigheden in een tijdens een dienstreis te bezoeken land daartoe aanleiding geven, kan aan de ambtenaar een vergoeding worden toegekend in de aangetoonde en noodzakelijk gemaakte kosten voor bijzondere kleding en uitrusting. De vergoeding bedraagt de helft van de noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van bijzondere kleding en uitrusting. Per kalenderjaar bedraagt de vergoeding maximaal € 453,78, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude, waartoe in ieder geval de gebieden, genoemd in bijlage II bij dit besluit, worden gerekend.

Artikel 25. Declaraties

Artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk IV. Verhuizen

Artikel 26. Algemene bepaling

 • 1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • 2 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder de echtgenote of echtgenoot mede verstaan: de geregistreerde partner of de levenspartner met wie de niet-gehuwde ambtenaar samenwoont – en met het oogmerk duurzaam samen te leven – een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding.

Artikel 27. Tegemoetkoming in verhuiskosten en pensionkosten mét verhuisplicht

 • 1 De ambtenaar die in verband met een verplaatsing of aanstelling in opdracht van het bevoegde gezag is verhuisd en een woning in of nabij een reisafstand van 20 kilometer van zijn plaats van tewerkstelling heeft betrokken, wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 31.

 • 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, die nog niet is verhuisd en die naar het oordeel van het bevoegd gezag niet dagelijks heen en weer kan reizen heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten voor verblijf in een pension in of nabij het werkgebied, tenzij van overheidswege al dan niet tegen betaling in huisvesting wordt voorzien. De tegemoetkoming bedraagt voor de ambtenaar die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90% en voor de overige ambtenaren 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten redelijk zijn.

 • 3 De ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de reiskosten voor maximaal eenmaal per week af te leggen gezinsbezoek of voor het reizen naar de woning van de ambtenaar. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer in de tweede vervoersklasse of, bij gebruik van eigen motorvoertuig € 0,18 per kilometer.

 • 4 Geen tegemoetkoming in verhuiskosten wordt verleend, indien de verhuizing niet heeft plaatsgevonden binnen twee jaren nadat de verplichting tot verhuizen is opgelegd dan wel na de datum van het ontslag, het overlijden of de verplaatsing.

Artikel 28. Tegemoetkoming in (verhuis)kosten zonder verhuisplicht

 • 1 De ambtenaar die zich met een verhuizing, zonder dat daartoe opdracht is gegeven door het bevoegd gezag, heeft gevestigd binnen een reisafstand van 20 kilometer van zijn plaats van tewerkstelling wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend overeenkomstig de artikelen 29 tot en met 31, indien de reisafstand tussen de oude woning en de plaats van tewerkstelling ten minste 50 kilometer bedraagt.

 • 2 De ambtenaar dient de hem op grond van het eerste lid toegekende tegemoetkoming in verhuiskosten terug te betalen, indien binnen drie jaren na de verhuizing één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  • a. aan hem wordt ontslag op aanvraag verleend, anders dan ontslag waarna binnen één maand wordt overgegaan naar een landelijke of regionale eenheid, rijksrecherche of naar het LSOP, tenzij de ambtenaar als gevolg van die overgang opnieuw moet verhuizen met aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten;

  • b. aan hem wordt ontslag verleend op grond van aan hem te wijten feiten of omstandigheden;

  • c. hij verhuist opnieuw, waarbij de afstand tussen zijn woning en zijn plaats van tewerkstelling met meer dan vijf kilometer toeneemt.

 • 3 Indien op grond van het tweede lid een terugbetalingsverplichting bestaat, wordt de hoogte van het terug te betalen bedrag berekend als volgt:

  • a. in het eerste jaar na de verhuizing 100% van de tegemoetkoming;

  • b. in het tweede jaar na de verhuizing 50% van de tegemoetkoming;

  • c. in het derde jaar na de verhuizing 25% van de tegemoetkoming.

 • 4 De tegemoetkoming op grond van dit artikel wordt slechts toegekend, indien de ambtenaar schriftelijk heeft verklaard dat een verplichting tot terugbetalen hem bekend is.

Artikel 29. Tegemoetkoming bij verhuizing binnen Nederland

 • 1 De tegemoetkoming in verhuiskosten, voor een verhuizing binnen Nederland, bestaat uit een bedrag voor:

  • a. de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de ambtenaar en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning;

  • b. de kosten van het in- en uitpakken van de gehele inboedel evenals de kosten van demontage en montage van het meubilair;

  • c. de noodzakelijk te maken dubbele woonkosten tot maximaal € 600,00 per maand voor een periode van maximaal vier maanden en uitgaande van de kosten van de oude woning;

  • d. alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten.

 • 2 Voor het vaststellen van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, geldt:

  • a. het bedrag wordt gesteld op 3% van de berekeningsbasis, bedoeld in artikel 30, voor ieder woon- of slaapvertrek tot een maximum van vier vertrekken die de oude woning telt;

  • b. de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 5.445,00.

 • 3 Geen aanspraak op een tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, bestaat indien de ambtenaar geen eigen huishouding voert.

 • 4 Voor de ambtenaar die geen eigen huishouding voert en indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan door het bevoegd gezag voor deze kosten niettemin een tegemoetkoming worden toegekend van 3% van de berekeningsbasis, als bedoeld in artikel 30.

 • 5 Indien aan de ambtenaar door het bevoegd gezag is medegedeeld dat de verplaatsing maximaal twee jaren zal duren, bestaat slechts aanspraak op vergoeding van transportkosten van de bagage. Voorts kan het bevoegd gezag, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, een tegemoetkoming als bedoeld in eerste lid, onderdeel d, toekennen van 3% van de berekeningsbasis als bedoeld in artikel 30.

Artikel 30. Berekeningsbasis en berekeningstijdstip

 • 1 De berekeningsbasis voor de tegemoetkoming in de verhuiskosten, bedoeld in artikel 29, is het twaalfvoud van de bezoldiging in de zin van het Besluit bezoldiging politie die de ambtenaar geniet op het berekeningstijdstip, vermeerderd met de aanspraak op de vakantie-uitkering, bedoeld in artikel 23 van het Besluit bezoldiging politie, en de eindejaarsuitkering, bedoeld in artikel 25b van het Besluit bezoldiging politie. Indien er sprake is van gehele of gedeeltelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan wel prepensionering of levensloopverlof geldt de bezoldiging zoals die zou zijn genoten indien er geen sprake was geweest van gehele of gedeeltelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan wel prepensionering of levensloopverlof.

 • 2 Het berekeningstijdstip voor de tegemoetkoming in de verhuiskosten is de datum waarop de ambtenaar verhuist óf, als de ambtenaar is verhuisd vóór de datum dat de functie feitelijk wordt vervuld, de datum van ingang van de functievervulling óf bij het overlijden dan wel ontslag van de ambtenaar de datum waarop laatstelijk bezoldiging werd genoten.

 • 3 Voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde berekeningsbasis wordt, indien de ambtenaar een toelage geniet als bedoeld in de artikelen 14, 15 of 18 van het Besluit bezoldiging politie dit bezoldigingsdeel vastgesteld op het bedrag dat de ambtenaar gedurende de drie kalendermaanden voorafgaande aan het berekeningstijdstip gemiddeld per maand aan deze toelagen heeft genoten.

 • 4 Indien de ambtenaar en zijn echtgenoot of echtgenote beiden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten, wordt aan beide echtgenoten een evenredig deel van de tegemoetkoming toegekend, berekend over het gemiddelde van de gezamenlijke berekeningsgrondslag.

 • 5 De tegemoetkoming in de verhuiskosten op grond van dit besluit, wordt voor de ambtenaar die voor het eerst is aangesteld, verminderd met 50%.

Artikel 31. Procedure

 • 1 De aanvraag voor tegemoetkoming in de verhuiskosten dient vóór de datum van verhuizing bij het bevoegd gezag te zijn ingediend.

 • 2 De ambtenaar die het transport van zijn inboedel door een verhuizer laat verzorgen, laat het transport uitvoeren op de voor het bevoegd gezag minst kostbare wijze.

 • 3 Het bevoegd gezag kan in afwijking van het tweede lid één verhuizer aanwijzen.

 • 4 De ambtenaar die het transport van zijn inboedel in eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in huur- en brandstofkosten van een bestel- of vrachtauto.

 • 5 Indien het transport van zijn inboedel in eigen beheer anders dan op de wijze, bedoeld in het vierde lid, plaatsvindt, bestaat er aanspraak op een vergoeding van € 0,18 per kilometer, met dien verstande dat niet meer dan twee ritten van en naar de nieuwe woning worden vergoed.

 • 6 De ambtenaar declareert de op grond van het vierde en vijfde lid gemaakte huurkosten van een auto, vergezeld van de rekening van het verhuurbedrijf, binnen zes maanden bij het bevoegd gezag.

 • 7 De ambtenaar declareert de kosten van verhuizing en, indien van toepassing, de kosten van dubbele woonlasten zo spoedig mogelijk doch maximaal zes maanden na de verhuizing onder overlegging van de desbetreffende rekeningen en opgevraagde offertes.

Artikel 31a. Tijdelijke tegemoetkoming dubbele woonlasten politiechef

 • 1 In aanvulling op artikelen 29 tot en met 31, omvat de verhuiskostenvergoeding in geval van dubbele woonlasten voor een politiechef van een regionale eenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Politiewet 2012, welke tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014 een verzoek daartoe indient, een tegemoetkoming in de kosten voor de duur van ten hoogste twee jaar. Indien de politiechef voordat hij aanspraak maakt op deze tegemoetkoming, gebruik heeft gemaakt van de vergoeding van pensionkosten, bedoeld in artikel 27, tweede lid, wordt de periode waarin daarvan gebruik is gemaakt, in mindering gebracht op de in de eerste zin genoemde maximale duur. Deze periode wordt eerst in mindering gebracht op het eerste jaar, bedoeld in het tweede lid. Tevens vervalt het recht op de vergoeding voor pensionkosten.

 • 2 De tegemoetkoming bestaat uit het bedrag van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de huisvesting en bedraagt het eerste jaar ten hoogste 18% en het tweede jaar ten hoogste 15% van de bezoldiging met een maximum van € 1.552,79 per maand.

 • 3 Onder de daadwerkelijk gemaakte kosten van de huisvesting, bedoeld in het tweede lid, worden verstaan:

  • a. het bedrag van de huur van de (tijdelijke) woning in het werkgebied van de regionale eenheid waar de politiechef is aangesteld, vermeerderd met de kosten voor elektriciteit, gas en water; of

  • b. de rente van schulden ter verwerving van de woning in het werkgebied van de regionale eenheid waar de politiechef is aangesteld, vermeerderd met de kosten voor elektriciteit, gas en water.

 • 4 De tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van de maand na de benoeming waarop de dubbele woonlasten ontstaan, maar niet eerder dan op de eerste dag van de maand waarop de tegemoetkoming wordt aangevraagd, en eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de woning waar de politiechef tot zijn aanstelling woonde, is verkocht, of na afloop van de in het eerste lid bedoelde maximale duur. De datum van verkoop wordt bepaald op de dag dat de akte betreffende de overdracht van de woning bij de notaris is gepasseerd.

 • 5 De tegemoetkoming wordt slechts verleend indien:

  • a. de politiechef in het werkgebied van de regionale eenheid binnen een jaar na zijn aanstelling een woning huurt of koopt; en

  • b. de woning waar de politiechef tot zijn aanstelling woonde kenbaar in de verkoop staat en de rente van de schulden ter verwerving van die woning drukt op het huishouden van de politiechef.

 • 6 De eventuele verschuldigde loon- en inkomstenbelasting over de tegemoetkoming worden door de regionale eenheid aan de politiechef vergoed.

Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 32. Wijziging Besluit bezoldiging politie

[Red: Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.]

Artikel 33. Wijziging Besluit Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie.]

Artikel 34. Wijziging Besluit rechtspositie vrijwillige politie

[Red: Wijzigt het Besluit rechtspositie vrijwillige politie.]

Artikel 35. Mogelijkheid tot het vaststellen van nadere regels

Onze Minister kan in afwijking van dit besluit nadere regels vaststellen ten aanzien van een door hem aan te wijzen groep van ambtenaren, indien de afwijking strekt tot het vermijden van onbillijkheden van overwegende aard welke uit de toepassing van deze regels zouden voortkomen.

Artikel 36. Routeplanner

 • 1 Voor het vaststellen van alle reisafstanden in dit besluit, wordt gebruik gemaakt van een door Onze Minister aangewezen routeplanner.

 • 2 De routeplanner wordt met inachtneming van de volgende bepalingen gebruikt:

  • a. de snelste route van de routeplanner bepalend is;

  • b. de afstand wordt gemeten met behulp van de postcodes en bestemmingsnummers van het begin- en eindpunt van één van de trajecten als bedoeld in dit besluit;

  • c. de route niet leidt over zandwegen, karrensporen of keienpaden tenzij dit onvermijdelijk is;

  • d. het naleven van verkeersregels staat voorop bij het bepalen van de snelste route;

  • e. de tijd dat de ambtenaar verblijft op een veer wordt meegerekend bij het bepalen van de snelste route;

  • f. indien bij het verschijnen van een nieuwe versie van de routeplanner, de route een gewijzigde reisafstand geeft, is die reisafstand bepalend voor de aanspraak.

Artikel 37. Constatering van onbillijkheden

Het bevoegd gezag kan besluiten om in individuele gevallen af te wijken van het gestelde in dit besluit, indien de afwijking strekt tot het vermijden van onbillijkheden van overwegende aard welke uit de toepassing van deze regels zouden voortkomen.

Artikel 38

 • 1 De bedragen, genoemd in de artikelen 13, tweede lid, 14, eerste lid, en 14a, eerste lid, worden per 1 januari van elk kalenderjaar bij ministeriële regeling gewijzigd, overeenkomstig de geschoonde consumentenprijsindex voor restaurants en accommodaties, vastgesteld door het Centraal bureau voor de statistiek.

 • 2 De bijlage, bedoeld in artikel 22, tweede lid, wordt per 1 april en 1 oktober van elk kalenderjaar bij ministeriële regeling gewijzigd, overeenkomstig de Schedules of Daily Subsistence Allowance Rates van de Verenigde Naties van 1 januari respectievelijk 1 juli van dat kalenderjaar.

Artikel 40. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 41. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2008

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage I. , behorende bij artikel 22, tweede lid, van het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie

Land- of gebiedsdeel

Maximumbedrag logieskosten in euro

Bedrag overige kosten in euro

Afghanistan    

Kabul

183

99

Overige

50 27
Albanië    

Tirana

151 93

Overige

86

41

Algerije    

Algiers

332 119

Overige

273 76
Amerikaans-Samoa    

Alle steden

134 79
Angola    

Luanda

385 138

Overige

203 69
Anguilla    

Alle steden

264

137

Antigua en Barbuda    

Alle steden

192

128

Argentinië    

Buenos Aires

231 109

Overige

188 61
Armenië    

Yerevan

85 78

Overige

59 54
Aruba    

Alle steden

244

132

Australië    

Canberra, Melbourne en Sydney

145

97

Overige

123 72
Azerbeidzjan    

Bakoe

159 86

Overige

85 49
Bahama's    

Alle steden

247

152

Bahrein    

Manama

222 110
Bangladesh    

Dhaka

213 105

Overige

120

36

Barbados    

Alle steden

232

182

Belarus    

Minsk

104 78

Overige

122 52
België    

Alle steden

184

122

Belize    

Belize-Stad

127 95

Overige

303

151

Benin    

Cotonou

141

86

Overige

94

41

Bermuda    

Alle steden

338 121
Bhutan    

Thimphu

229 66

Overige

194

41

Bolivia    

La Paz

104

61

Overige

99

48

Bonaire    

Alle steden

146

90

Bosnië en Herzegovina    

Sarajevo

76

73

Banja Luka

56

42

Mostar

48

58

Travnik

66

35

Overige

48

39

Botswana    

Gaborone

165

68

Overige

143

54

Brazilië    

Brasilia

116

46

Belem

90

47

Belo Horizonte

79

41

Campinas

85

40

Cuiaba

78

46

Curitiba

74

44

Fortaleza

92

42

Manaus

79

43

Palmas

84

40

Porto Allegre

71

38

Recife

88

38

Rio De Janeiro

149

56

Salvador

79

43

Sao Luis

74

49

Sao Paulo

139

52

Overige

73

35

Brunei    

Alle steden

111

53

Bulgarije    

Sofia

126

57

Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna

57

38

Overige

42

32

Burkina Faso    

Ouagadougou

197 89

Overige

62 53
Burundi    

Bujumbura

135

86

Overige

115

65

Cambodja    

Phnom-Penh

207 102

Overige

227 52
Canada    

Ottawa

172

119

Calgary

151

97

Halifax

123

109

Montreal

153

98

Toronto

190

107

Vancouver

192

113

Overige

119

90

Canarische Eilanden    

Alle steden

94

63

Centraal-Afrikaanse Republiek    

Bangui

147 120

Overige

31

29

Chili    

Santiago

151 78

Overige

134

58

China    

Peking

123 122

Changchun

143 62

Changsha

106 74

Chengdu

217 78

Dalian

118 109

Fuzhou

139 92

Guangzhou

111 116

Guilin

127 92

Guiyang

125 65

Haikou

233 115

Hangzhou

203 119

Jinan

128 93

Kunming

169 91

Lhasa

149 88

Nanjing

110 93

Nanning

133 66

Quingdao

136 103

Sanya

130 94

Shanghai

206 126

Shenyang

122 99

Shenzhen

194 109

Suzhou

136 116

Taiyuan

121 99

Tianjin

152 110

Urumuqi

115 80

Wu Han

122 81

Xi'An

121 84

Xiamen

175 107

Yanji

129 73

Zhengzhou

141 98

Overige

109 56
China, Hong Kong    

Hong Kong

188 160
China, Macau    

Macau

143 74
Colombia    

Bogotá

111

32

Overige

99

26

Comoren    

Moroni

108

82

Overige

50

63

Congo-Brazaville    

Brazzaville

280 133

Overige

265 81
Congo-Kinshasa    

Kinshasa

242 125

Overige

137 65
Cookeilanden    

Rarotonga

201 118

Overige

95 102
Costa Rica    

San José

107

81

Overige

122

64

Cuba    

Havana

155

58

Overige

115

46
Curaçao    

Alle steden

188

116

Cyprus    

Nicosia

89 60

Overige

110

62
Denemarken    

Alle steden

149 148
Djibouti    

Djibouti

246 111

Overige

60

46
Dominica    

Alle steden

184

122

Dominicaanse Republiek    

Santo Domingo

196 81

Overige

210 42
Duitsland    

Berlijn

146

119

Bonn

110

101

Hamburg

141

125

München

192

103

Overige

103

88

Ecuador    

Quito

319 114

Overige

324 86
Egypte    

Caïro

153 98

Overige

137 67
El Salvador    

San Salvador

125

80

Overige

53

48

Equatoriaal-Guinea    

Malabo

325 100

Overige

155 45
Eritrea    

Asmara

70 120

Overige

74 97
Estland    

Tallinn

97

109

Overige

81

103

Ethiopië    

Addis Abeba

298

107

Overige

159 42
Fiji    

Suva

318

131

Overige

225

78

Filipijnen    

Manila

206 121

Overige

128 35
Finland    

Helsinki

159

130

Overige

136

125

Frankrijk    

Parijs

169

138

Overige

147

111

Gabon    

Libreville

296 160

Overige

215 67
Gambia    

Banjul

253

100

Overige

44 22
Georgië    

Tbilisi

192 91

Bakuriani

102 63

Batumi

142

71

Kobuleti

129 61

Overige

99

58

Ghana    

Accra

385 138

Overige

303 82
Gibraltar    

Alle steden

241 142
Grenada    

Alle steden

242

142
Griekenland    

Athene

137

99

Thessaloniki

92

59

Overige

80

51

Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)    

Londen

226 112

Overige

192

108

Guam    

Alle steden

156 100
Guatemala    

Guatemala-Stad

142 103

Overige

179 75
Guinee    

Conakry

229

153

Overige

56

63

Guinee-Bissau    

Bissau

89 35

Overige

36 26
Guyana    

Georgetown

230 109

Overige

88 57
Haïti    

Port-au-Prince

189

75

Overige

124

47

Honduras    

Tegucigalpa

116

68

Copán

100

54

La Ceiba

71 51

Roatan

129

79

San Pedro Sula

104

64

Overige

55

35

Hongarije    

Boedapest

179

85

Balaton

116

50

Visegrad

106

48

Overige

90 45
Ierland    

Alle steden

152

105

IJsland    

Alle steden

200

108

India    

New Delhi

177

91

Agra

96

52

Bangalore

168

76

Bhopal

92

47

Calcutta

121

65

Chennai

112 58

Goa

142

59

Hyderabad

127 60

Jaipur

104

54

Lucknow

83

55

Mumbai

194

109

Pune

98

47

Srinagar

210

79

Udaipur

116

55

Overige

87

41
Indonesië    

Jakarta

208

94

Ambon

66

35

Balik Papan

68

40

Bandung

97

62

Bogor

104

54

Denpasar

246 97

Jayapura

77

38

Makassar

67

57

Medan

67

48

Menado

57 46

Nusa Dua

194

140

Padang

108 30

Palangkaraya

98

42

Senggigi

124

73

Surabaya

163

67

Yogyakarta

79 39

Overige

56

33
Irak    

Bagdad

134 82

Overige

259 55
Iran    

Tehran

180

68

Overige

108

46

Israël    

Tel Aviv

249 118

Eilat

178 84

Haifa

197 106

Herzliya

203 101

Jerusalem

172 106

Tiberias

203 119

Overige

162 95
Italië    

Rome

142

121

Bologna

127

104

Florence

126

84

Milaan

127

117

Napels

147

90

Palermo

137

112

Trieste

86

124

Turijn

154

83

Venetië

156

113

Overige

70

76

Ivoorkust    

Abidjan

212 187

Overige

112 67
Jamaica    

Kingston

179 101

Overige

172 92
Japan    

Tokyo

173

102

Fukuoka

115

106

Kobe

102

87

Kyoto

139

109

Nagoya

129

93

Osaka

135

101

Yokohama

129

119

Overige

88

88

Jemen    

Sanaa

172 89

Overige

92 54
Jordanië    

Amman

192

199

Overige

172

73

Kaaimaneilanden    

Alle steden

276 76
Kaapverdië    

Praia

96 82

Overige

115

76

Kameroen    

Yaounde

154 107

Overige

90

57

Kazachstan    

Astana

170 128

Aktau

131 91

Almaty

195 130

Borovoye

111 80

Qyzylorda

93 79

Semipalatinsk

87 74

Ust-Kamenogorsk

89 76

Overige

76 67
Kenia    

Nairobi

251 109

Overige

299

54

Kirgistan    

Bishkek

267 91

Overige

104 32
Kiribati    

Kiritimati (Christmaseiland)

118 36

Overige

72 39
Koeweit    

Koeweit-Stad

279

193

Kroatië    

Zagreb

129

119

Brijuni

170

61

Dubrovnik

152

72

Opatija

98

58

Split

138 68

Zadar

127 57

Overige

75 44
Laos    

Vientiane

117 61

Overige

125

40

Lesotho    

Maseru

146 57

Overige

119

38

Letland    

Riga

105 67

Overige

64

55

Libanon    

Beiroet

202 134

Overige

171 62
Liberia    

Monrovia

151 85

Overige

47 30
Libië    

Tripoli

219 82

Overige

99 58
Litouwen    

Vilnius

107

66

Overige

71

42

Luxemburg    

Alle steden

159

101

Maagdeneilanden (Amerikaanse)    

Alle steden

302 125
Maagdeneilanden (Britse)    

Alle steden

215

121

Macedonië    

Skopje

88 61

Mavrovo

40 47

Ohrid

43 43

Overige

31

23

Madagascar    

Antananarivo

125 54

Overige

148

39
Malawi    

Lilongwe

120 47

Overige

180 51
Malediven    

Malé

171 105

Overige

372 125
Maleisië    

Kuala Lumpur

97

65

Overige

95

46

Mali    

Bamako

186 54

Overige

49

57
Malta    

Alle steden

126

116

Marokko    

Rabat

218

95

Overige

295 91
Marshall Eilanden    

Majuro

113 75

Overige

112 82
Mauritanië    

Nouakchott

106 70

Overige

43 37
Mauritius    

Port Louis

121

71

Overige

74 45
Mexico    

Mexico-Stad

192 95

Overige

217 79
Micronesië    

Truk

101 86

Overige

141 60
Moldavië    

Chisinau

125

49

Overige

60

45

Monaco    

Alle steden

200

91

Mongolië    

Ulan Bator

115 62

Overige

27 36
Montenegro    

Podgorica

84

43

Bar, Budva, Kotor, Milocer, Petrovac, Tivat, Herceg Novi en Ulcinj

90

41

Kolasin

74

42

Overige

50

23

Montserrat    

Alle steden

110

94

Mozambique    

Maputo

179 105

Overige

212 90
Myanmar    

Yangon

151 68

Overige

254

50

Namibië    

Windhoek

197 54

Overige

122 35
Nauru    

Alle steden

100

57

Nepal    

Kathmandu

173 102

Overige

94 30
Nicaragua    

Managua

104 67

Overige

109 39
Nieuw-Zeeland    

Auckland, Christchurch en Wellington

179

114

Overige

120

106

Niger    

Niamey

156

100

Overige

58

71

Nigeria    

Abuja

146 69

Overige

228 41
Niue    

Alle steden

136

94

Noord-Korea    

Pyongyang

97 59

Overige

67 48
Noorwegen    

Alle steden

125

129

Oeganda    

Kampala

348 112

Overige

216 56
Oekraïne    

Kiev

227

123

Overige

146 65
Oezbekistan    

Tasjkent

101 70

Overige

82

38

Oman    

Muscat

179 101

Overige

179

93

Oostenrijk    

Alle steden

102

119

Oost-Timor    

Dili

142 62

Overige

70

33

Pakistan    

Islamabad

206 81

Overige

157 52
Palau    

Alle steden

167 83
Panama    

Panamá

126

91

Overige

201

70

Papoea-Nieuw-Guinea    

Port Moresby

196 67

Overige

163 52
Paraguay    

Asunción

138 85

Overige

124 62
Peru    

Lima

144

71

Overige

109

53
Polen    

Warsaw

162 95

Overige

102 60
Portugal    

Lissabon

103 107

Overige

46

78

Puerto Rico    

Alle steden

264 114
Qatar    

Doha

206 137
Roemenië    

Boekarest

129

73

Brasov, Constanta, Mamaia en Timisoara

93

59

Cluj en Sibiu

83

51

Overige

58 40
Rusland    

Moskou

257 158

Bashkortostan

109 62

Irkoetsk

143 80

Kamchatka

103 63

Kazan

152 72

Kemorovo, Perm en Saratov

106 60

Krasnodar

130 67

Moermansk

127 63

Nizhny Novgorod

115 57

Norilsk

137 59

Novosibirsk

110 50

Rostov

193 66

Sakha

155 58

Sochi

204 73

St. Petersburg

173 102

Syktyvkar

163 74

Vladivostok

125 62

Voronezh

116 43

Overige

84 42
Rwanda    

Kigali

385

112

Overige

263

72

Saba    

Alle steden

146 90
Salomons Eilanden    

Honiara

298

135

Overige

106

67

Samoa    

Apia, Upolu

308

95

Overige

305

73

Sao Tomé en Principe    

Sao Tomé

126 84

Overige

58 42
Saoedi-Arabië    

Riyad

204 136

Overige

248 131
Senegal    

Dakar

111 98

Overige

121 55
Servië    

Belgrado

100

61

Overige

80

45

Seychellen    

Victoria

209 90

Overige

234 111
Sierra Leone    

Freetown

176 112

Overige

49 41
Singapore    

Alle steden

228

129

Sint Eustatius    

Alle steden

146 90
Sint Maarten    

Alle steden

146 90
Slovenië    

Ljubljana

137

92

Bled

137

92

Portoroz

135

93

Overige

117

66

Slowakije    

Bratislava

111

74

Overige

79

51

Soedan    

Khartoum

97 97

Overige

108 59
Somalië    

Mogadishu

111

68

Overige

215

59

Spanje    

Madrid

139

97

Barcelona

136

87

Overige

102

74

Sri Lanka    

Colombo

148

64

Overige

151

36

St. Lucia    

Alle steden

151

138

St. Vincent / Grenada    

Alle steden

138

108

St.Kitts / Nevis    

Alle steden

252

155

Suriname    

Paramaribo

114 52

Overige

76

25

Swaziland    

Mbabane

92

40

Overige

133

34

Syrië    

Damascus

164 81

Overige

112 39
Tadzjikistan    

Dushanbe

239 66

Overige

52

24

Tanzania    

Dar es Salaam

193 87

Overige

195 49
Thailand    

Bangkok

119

76

Overige

157

57

Togo    

Lomé

189 89

Overige

44 27
Tokelau Eilanden    

Alle steden

27

17

Tonga    

Nuku'Alofa

119 54

Overige

71 28
Trinidad en Tobago    

Trinidad

170

133

Overige

208

116

Tsjaad    

Ndjamena

178

74

Overige

51

42

Tsjechië    

Praag

152

72

Brno

164 50

Cesky Krumlov

133 89

Karlovy Vary

157 78

Olomouc

64 28

Ostrava

159 49

Overige

42 21
Tunesië    

Tunis

86

53

Overige

64 43
Turkije    

Ankara

90 63

Adana

103

63

Afyon

64 48

Antalya

95 66

Bolu

110

65

Bursa, Erzurum en Trabzon

75 56

Diyarbakir

62 57

Gaziantep

65 53

Istanbul

132 78

Izmir

117 81

Kars

78 50

Konya

69 68

Urfa

62 57

Overige

52 44
Turkmenistan    

Asjchabad

140 79

Overige

73

37

Turks- en Caicos Eilanden    

Grand Turk

227

117

Overige

349

130

Tuvalu    

Alle steden

142

46

Uruguay    

Montevideo

119 93

Colonia

130 80

Punta Del Este

394 121

Salto

100 72

Overige

81 63
Vanuatu    

Port Villa

143

95

Overige

174 66
Venezuela    

Caracas

96 36

Overige

104

23

Verenigde Arabische Emiraten    

Abu Dhabi

222

110

Overige

215

114

Verenigde Staten van Amerika    

Washington D.C.

204 120

Boston

255 96

Chicago

248 84

Honolulu

255 82

Los Angeles

240 86

Miami

231 78

New York

345 123

Philadelphia

219 86

San Francisco

249 94

Overige

177 73
Vietnam    

Hanoi

91 58

Overige

85 41
Westbank en Gazastrook    

Jericho

136

67

Gazastrook

97

68

Overige

125

77

Westelijke Sahara    

Laayoune

66 56
Zambia    

Lusaka

293 85

Overige

241 55
Zimbabwe    

Harare

115 74

Overige

198 67
Zuid-Afrika    

Pretoria

95 39

Bloemfontein

79

38

Kaapstad

179 52

Durban

172

59

East London

90 37

Johannesburg

120

43

Johannesburg-Sandton

155 58

Magaliesburg/Muldersdrift

137

47

Mmabatho

94

35

Mthatha

86 34

Musina

74 38

Nelspruit

78 37

Pietermaritzburg

83

33

Polokwane

71

42

Port Elizabeth

92

42

Rustenburg

92 43

Sun City

185

51

Tzaneen

74

33

Ulundi

89 30

Uppington

80 30

Overige

54

32

Zuid-Korea    

Seoul

186

178

Overige

195

97

Zuid-Soedan    

Juba

167 66

Overige

184 50
Zweden    

Stockholm

226

138

Overige

151

109

Zwitserland    

Alle steden

209 128

Bijlage II. behorende bij het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie

Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

I Gebieden met polaire koude en gebieden met tropische warmte

Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto

China: Peking

Finland: Helsinki

Groenland: Nuuk

IJsland: Reykjavik

Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel

Noord- en Zuidpool

Noorwegen: Oslo

Oekraïne: Kiew

Polen: Warschau

Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg

Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden

Verenigde Staten: Chicago

Zweden: Stockholm

II Gebieden met tropische warmte gedurende (vrijwel) het gehele jaar

Angola: Luanda

Aruba: Oranjestad

Bahama's: Nassau

Bangladesh: Chittagong, Dakha

Barbados: Bridgetown

Belize: Belmopan

Benin: Cotonou

Bolivia: Santa Cruz

Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo

Burkina Faso: Ouagadougou

Burundi: Bujumbura

Cambodja: Phnom Penh

Colombia: Barranquilla

Costa Rica: San José

Cuba: Havanna

Djibouti: Djibouti

Dominicaanse Republiek: Santo Domingo

El Salvador: San Salvador

Equador: Guayaquil

Filipijnen: Manila

Frans Guyana: Cayenne

Gabon: Libreville

Ghana: Accra

Guatemala: de stad Guatemala

Guyana: Georgetown

Haïti: Port-au-Prince

Honduras: Tegucigalpa

Hongkong: Hongkong

India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum

Indonesië: Jakarta

Irak: Bagdad

Ivoorkust: Abidjan

Jamaica: Kingston

Kameroen: Douala, Yaoundé

Kenia: Mombasa, Nairobi

Koeweit: Koeweit

Laos: Vientiane

Liberia: Monrovia

Madagascar: Antanarivo

Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka

Mali: Bamako

Martinique: Fort-de-France

Mexico: Acapulco

Mozambique: Maputo

Myanmar (Burma): Rangoon

Nederlandse Antillen: Willemstad

Nicaragua: Managua

Nigeria: Lagos

Oeganda: Kampala

Oman: Muscat

Pakistan: Karachi

Panama: Panamá

Paraquay: Asunción

Puerto Rico: San Juan

Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)

Senegal: Dakar

Sierra Leone: Freetown

Singapore: Singapore

Somalië: Mogadishu

Sri Lanka: Colombo

Sudan: Khartoem

Suriname: Paramaribo

Tanzania: Dar es Salaam

Thailand: Bangkok

Trinidad: Piarco, Port of Spain

Venezuela: Caracas

Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai

Verenigde Staten: Hawaii, Miami

Viëtnam: Ho Chi Minhstad

Zaïre: Kinshasa

Zambia: Lusaka

III Gebieden met tropische warmte in de maanden mei tot en met september

Algerije: Algiers

Egypte: Cairo

Libanon: Beiroet

Libië: Tripoli

Tunesië: Tunis

IV Gebieden met tropische warmte in de maanden september tot en met maart

Argentinië: Buenos Aires

Peru: Lima

Uruguay: Montevideo

Zuid Afrika: Kaapstad