Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit LNV Directie Financieel-Economische Zaken[Regeling vervallen per 01-05-2011.]

Geldend van 18-06-2008 t/m 30-04-2011

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 juni 2008, nr. TRCJZ/2008/228, houdende verlening van machtiging aan ambtenaren van de Directie Financieel-Economische Zaken (Mandaatbesluit LNV Directie Financieel Economische Zaken)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2011]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen over en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de maandstaatbrief aan de Minister van Financiën;

 • b. de krediettoewijzing;

 • c. de budgettoewijzing;

 • d. de beschikking overschrijving loon- en prijsbijstelling;

 • e. de aanbiedingsbrief van het Rijksjaarverslag LNV;

 • f. het aanwijzen van ordonnateurs, kasbeheerders en van kassiers en het intrekken van zodanige aanwijzingen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel i, van het Besluit kasbeheer 1998;

 • g. het erkennen van Europese betaalorganen als bedoeld in artikel 6, eerste lid van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van de Europese Unie van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (ELFPO) (PbEU L 209);

 • h. het erkennen van de Coördinerende Instantie, bedoeld in artikel 6, derde lid, van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van de Europese Unie van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (ELFPO) (PbEU L 209);

 • i. de verlening van décharge aan aangewezen ordonnateurs, kasbeheerders en kassiers;

 • j. de makingen en schenkingen aan de Staat;

 • k. de toestemming tot buiteninvorderingstelling;

 • l. de toestemming tot afboeking van oninbare vorderingen;

 • m. het betalingsverzoek inzake de aan de Staat op grond van het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten verleende bankgarantie;

 • n. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 50.000,– per overeenkomst niet te boven gaan;

 • o. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, voor zover deze brieven zich beperken tot een verzoek om inlichtingen en niet van politieke betekenis zijn, terwijl ook overigens uit de aard en de inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2011]

Het Hoofd van de Afdeling Begroting en Concern Administratie, het Hoofd van de Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, het Hoofd van het Bureau Bedrijfsvoering en het Hoofd van het Financieel Diensten Centrum zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 10.000,– niet te boven gaan.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2011]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN, ’,

Onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN, ’,

Onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING BEGROTING EN CONCERN ADMINISTRATIE, ’,

Onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING ONDERZOEK EN ONTWIKKELING, ’,

Onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN HET BUREAU BEDRIJFSVOERING, ’,

Onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN HET FINANCIEEL DIENSTEN CENTRUM, ’.

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2011]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 mei 2002, nr. TRCJZ/2002/5787 wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Financieel-Economische Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

Den Haag, 5 juni 2008

De Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg