Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening PA registratie ondernemingen granen, zaden en peulvruchtensector 2008[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 31-10-2010 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 houdende regels ter zake van de registratie van bedrijven (Verordening PA registratie ondernemingen granen, zaden en peulvruchtensector 2008)

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Akkerbouw

b.

voorzitter, onderscheidenlijk secretaris

:

voorzitter, onderscheidenlijk secretaris van het productschap

c.

onderneming

:

onderneming waarvoor het productschap is ingesteld

d.

ondernemer

:

degene die een onderneming drijft

e.

in de handel brengen

:

in het verkeer brengen, kopen, verkopen of afleveren

f.

granen

:

granen, ingedeeld in Hoofdstuk 10 van de Gecombineerde Nomenclatuur, met uitzondering van zaaigranen en rijst

g.

meel en/of bloem van granen

:

alle producten geheel of gedeeltelijk bereid uit granen, ongeacht de naam, welke kunnen worden gebruikt bij het bereiden van bakkerijproducten.

§ 2. Het register [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het productschap houdt een register van ondernemingen, die werkzaamheden verrichten met betrekking tot:

  • a. de be- of verwerking van granen voor zover niet bestemd voor diervoeder of deze be- of verwerking in loon door een derde laten verrichten;

  • b. het in de handel brengen van:

   • -

    granen, zaden en peulvruchten

   • -

    meel en/of bloem van granen

   • -

    bakkerijgrondstoffen

   • -

    landbouwzaaizaden

   • -

    mout (vallend onder GN-code 1107) en

   • -

    rijst;

  • c. de verwerking van meel en/of bloem van granen tot producten bestemd voor menselijke consumptie;

  • d. het kweken van landbouwzaaizaden;

  • e. de be- en verwerking van landbouwzaaizaden;

  • f. de productie van bakkerijgrondstoffen.

 • 2 Aan de ingeschreven ondernemingen wordt een registratienummer toegekend.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer is verplicht binnen 30 dagen na het tijdstip waarop de onderneming bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven, zich te laten registreren bij het productschap.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht aan de secretaris gegevens te verstrekken ten behoeve van het register bedoeld in artikel 2 op een bij het productschap te verkrijgen formulier.

 • 2 De te verstrekken gegevens betreffen de:

  • a. naam, handelsnaam en rechtsvorm van de onderneming;

  • b. naam van de ondernemer;

  • c. plaats van vestiging van de (hoofd)zetel van de onderneming;

  • d. hoofd-en nevenactiviteiten die de ondernemer uitoefent;

  • e. overige aangelegenheden van belang voor een doelmatige registratie.

 • 3 Indien de ondernemer een opgave als bedoeld in de voorgaande leden heeft ingediend en géén registratie, dan wel een afwijkende registratie, van die opgave door de secretaris namens het bestuur plaatsvindt, deelt de secretaris hem dit schriftelijk en gemotiveerd mede.

 • 4 De in het register, bedoeld in artikel 2, opgenomen ondernemingen verstrekken het productschap desgevraagd gegevens betreffende de bedrijfsomvang en het aantal bij de onderneming werkzame personen.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht wijziging van de gegevens die op grond van artikel 4 zijn verstrekt schriftelijk aan de secretaris mede te delen.

 • 2 Deze gegevens moeten worden verstrekt binnen een maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2015]

Indien de secretaris, op een andere wijze dan ingevolge het bepaalde in artikel 5, kennis draagt van een wijziging van de gegevens, die op grond van artikel 4 zijn verstrekt, is hij namens het bestuur bevoegd een wijziging in het register aan te brengen. De ondernemer wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur kan bij besluit criteria vaststellen op grond waarvan bepaalde categorieën ondernemingen worden vrijgesteld van de verplichting tot registratie.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2015]

Op overtreding van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

§ 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening PA algemene bepalingen 2008 is van toepassing.

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA registratie ondernemingen granen, zaden en peulvruchtensector 2008.

Den Haag, 27 maart 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris