Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling SUWI (eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen)

Geldend van 15-09-2008 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 mei 2008, nr. UB/S/2008/14903, tot wijziging van de Regeling SUWI in verband met eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op de artikelen 5.2a, derde en vierde lid, 5.20, 5.21, vierde lid, 5.22, tweede lid, 5.23, vierde lid, 5.24, tweede lid en 5.25, vijfde lid van het Besluit SUWI;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling SUWI.]

Artikel II

Artikel 5.22 van de Regeling SUWI, zoals dit luidt na de inwerkingtreding van deze regeling, is van toepassing op de wijze van verantwoording over de gegevensverwerking over het kalenderjaar 2007.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2008.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen I, II, III, XI en XX in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen XII en XVIII worden ter inzage gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Den Haag, 30 mei 2008

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb