Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSI 2008[Regeling vervallen per 09-06-2013.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 08-06-2013

Besluit van de Minister van Justitie van 2 juni 2008, nr. 5548588/08, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Speciale Interventies (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSI 2008)

Artikel 1 [Vervallen per 09-06-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 09-06-2013]

Het personeel afkomstig van de krijgsmacht, te werk gesteld bij de DSI, belast met de opsporing van strafbare feiten, is aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 09-06-2013]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4 [Vervallen per 09-06-2013]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 09-06-2013]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is

    aangewezen de politiechef van de Landelijke eenheid.

Artikel 6 [Vervallen per 09-06-2013]

  • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan eerst gebruik maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012, nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het uitoefenen van deze bevoegdheden.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn functie als buitengewoon opsporingsambtenaar gebruik maken van handboeien van een door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurd merk en type.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daadwerkelijk uitgerust met handboeien nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik van en het omgaan met handboeien.

Artikel 7 [Vervallen per 09-06-2013]

De Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar is niet van toepassing op de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2 van dit besluit.

Artikel 8 [Vervallen per 09-06-2013]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 2 juni 2008, nr. 5548588/08, worden voor de duur van hun geldigheid mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 09-06-2013]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, legitimatiebewijzen en de overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9a [Vervallen per 09-06-2013]

Dit besluit berust op artikel 59, vierde lid, van de Politiewet 2012.

Artikel 10 [Vervallen per 09-06-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 juni 2013.

Artikel 11 [Vervallen per 09-06-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSI 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 juni 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

L.A.M. Gielen