Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling houdende verlening mandaat en machtiging inzake bezwaar en beroep kwaliteitsregister [...] en vertalers Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 13-06-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van 29 mei 2008, nr. 5546663/08, houdende verlening van mandaat en machtiging inzake bezwaar en beroep betreffende het kwaliteitsregister tolken en vertalers aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:5, tweede lid, en 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

Aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften en machtiging verleend tot het beslissen om beroep in te stellen en verweer te voeren, betreffende besluiten van Staatssecretaris van Justitie in het kader van het beheer en de bewerking van het kwaliteitsregister tolken en vertalers.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

De Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch wordt toegestaan van het in artikel 1 verleende mandaat ondermandaat te verlenen en de verleende machtiging door te geven aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op het tijdstip waarop de Wet beëdigde tolken en vertalers in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak