Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Kentekenreglement (aanmerken kentekenregister als basisregistratie, herziening gegevensverstrekking kentekenregister)

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Besluit van 28 mei 2008, houdende wijziging van het Kentekenreglement in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 januari 2008, nr. HDJZ/AWW/2008-85, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 4q, tweede lid, onderdeel c, 42, zesde lid, 42a, derde en vierde lid, 43, tweede, derde en vijfde lid, 43a, 43c, zevende lid, en 45a, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 25 maart 2008, nr. W09.08.0032/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 mei 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/123 sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Kentekenreglement.]

Artikel II

Na inwerkingtreding van dit besluit berusten de aanwijzingsbeschikkingen voor beroepsbeoefenaren op artikel 9, eerste lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 mei 2008

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de tiende juni 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin