Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Sanctieregeling Unie der Comoren 2008[Regeling vervallen per 31-10-2008.]

Geldend van 05-06-2008 t/m 30-10-2008

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 23 mei 2008, nr. DJZ/BR/0281-08, betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Unie der Comoren (Sanctieregeling Unie der Comoren 2008)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economisch Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 243/2008 van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2008 tot instelling van beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan in de Unie der Comoren (Pb EG L 75);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-10-2008]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, eerste tot en met derde lid, en 5 van Verordening (EG) nr. 243/2008 van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2008 tot instelling van beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan in de Unie der Comoren.

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin de artikelen 3 of 4 van Verordening (EG) nr. 243/2008 van toepassing zijn.

Artikel 2 [Vervallen per 31-10-2008]

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 243/2008, is de Minister van Financiën voor zover het betreft het vrijgeven of het ter beschikking stellen van bevroren tegoeden respectievelijk de Minister van Economische Zaken voor zover het betreft het vrijgeven of beschikbaarstellen van economische middelen.

Artikel 3 [Vervallen per 31-10-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Unie der Comoren 2008.

Artikel 4 [Vervallen per 31-10-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen