Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit commissie Opleiding Reisdocumenten[Regeling vervallen per 31-03-2009.]

Geldend van 01-06-2008 t/m 30-03-2009

Instellingsbesluit commissie Opleiding Reisdocumenten

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-03-2009]

Er is een commissie Opleiding Reisdocumenten.

Artikel 2 [Vervallen per 31-03-2009]

De commissie Opleiding Reisdocumenten heeft tot taak:

 • a. advies uit te brengen aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de eindtermen en leerdoelen voor de Opleiding Reisdocumenten, bestemd voor de medewerkers van de instanties die werkzaamheden verrichten in het kader van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten;

 • b. advies uit te brengen over de inhoudelijke eisen die moeten gelden voor de aanbesteding van de eenmalige Opleiding Reisdocumenten;

 • c. advies uit te brengen over het opleidingsprogramma.

Artikel 3 [Vervallen per 31-03-2009]

 • 1 Voorzitter van de Commissie Opleiding Reisdocumenten is de heer P.E.J. Den Oudsten, burgemeester van Enschede.

 • 2 De leden van de Commissie Opleiding Reisdocumenten zijn:

  • a. de heer S.A.J. Rijsdijk, plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken;

  • b. de heer E. Brongers, beleidsmedewerker Consulair Juridische Zaken en mevrouw E. van Stralendorff, senior beleidsmedewerker Opleidingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • c. de heer M.B.M. Oude Veldhuis, hoofd Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten van de Koninklijke Marechaussee;

  • d. mevrouw S. Schotborgh, consulair medewerker van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen;

  • e. mevrouw M. Reyes, hoofd van het secretariaat van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

 • 3 Secretaris van de commissie Opleiding Reisdocumenten is mevrouw I. van Elswijk, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 4 Het secretariaat wordt verzorgd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4 [Vervallen per 31-03-2009]

 • 1 Het advies over de vast te stellen eindtermen en leerdoelen dient uiterlijk 1 september 2008 te zijn uitgebracht.

 • 2 Het advies over de eisen die moeten gelden voor de aanbesteding van de opleiding reisdocumenten dient uiterlijk 1 juli 2008 te zijn uitgebracht.

 • 3 De Commissie Opleiding Reisdocumenten wordt ingesteld voor de periode van 1 jaar, te weten van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2009.

Artikel 5 [Vervallen per 31-03-2009]

De voorzitter van de Commissie Opleiding Reisdocumenten ontvangt een vaste vergoeding per vergadering (€ 175,50) op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988. Dit is exclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 6 [Vervallen per 31-03-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 2008.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 31 maart 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten