Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van vliegen in Chinese kool[Regeling vervallen per 25-09-2008.]

Geldend van 28-05-2008 t/m 24-09-2008

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 mei, nr. TRCJZ/2008/1258, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van vliegen in Chinese kool (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van vliegen in Chinese kool)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gezien het verzoek van LTO Nederland van 4 maart 2008;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 25-09-2008]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het op de markt brengen, het voorhanden of in voorraad hebben en het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Karate Zeon (toelatingsnummer 12698N) ter bestrijding van de late koolvlieg (Delia radicum) en minerende fruitvlieg (Scaptomyzo flava) in Chinese kool.

Artikel 2 [Vervallen per 25-09-2008]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 1 is slechts van toepassing voor zover de voorschriften, die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3 [Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt 120 dagen erna.

Artikel 4 [Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van vliegen in Chinese kool.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 mei 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage [Vervallen per 25-09-2008]

Bij het besluit Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van vliegen in Chinese kool [Vervallen per 25-09-2008]

Ingevolge voornoemd besluit is het tijdelijk toegestaan om het gewasbeschermingsmiddel Karate met Zeon technologie (toelatingsnummer 12698N) te gebruiken in de teelt van Chinese kool, mits de navolgende voorschriften in acht worden genomen.

  • Toegestaan is het gebruik, vanaf de tweede dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant tot 120 dagen erna, als gewasbeschermingsmiddel in de teelt van Chinese kool ter beperking van schade door de late koolvlieg (Delia radicum) en de minerende fruitvlieg (Scaptomyza flava).

  • Het gewasbeschermingsmiddel toepassen, zodra aantasting wordt waargenomen. De toepassing zo nodig eenmaal herhalen. Het middel mag dus ten hoogste tweemaal worden toegepast gedurende een teelt.

  • Dosering: 0,05 liter per ha.

  • Teneinde alle in het water levende organismen te beschermen, is een toepassing op percelen die grenzen aan het oppervlaktewater uitsluitend toegestaan, indien bij de toepassing van het middel gebruik wordt gemaakt van 75% driftreducerende doppen.

  • Gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

  • Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken.

  • Veiligheidstermijn: de termijn tussen de laatste toepassing van het middel en de oogst van de Chinese kool moet ten minste 7 dagen bedragen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.