Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief consulaat-generaal te Singapore 1945–1954

Geldend van 29-05-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 mei 2008, nr. DDI/ST/reg. 036/2008, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het consulaat-generaal te Singapore 1945–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het consulaat-generaal te Singapore 1945–1954, openbaar met ingang van 1 januari van jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

196

2026

197

2027

198

2027

201

2022

202

2026

205

2025

209

2026

220

2024

235

2030

236

2030

237

2029

239

2029

240

2029

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van het archief van het consulaat-generaal te Singapore 1945–1954’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
De

directeur van Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs