Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling algemene regels milieu mijnbouw

Geldend van 29-08-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 28 april 2008, nr. WJZ 8050106, houdende algemene regels betreffende het milieu met betrekking tot mobiele installaties en onderzeese installaties (Regeling algemene regels milieu mijnbouw)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder ‘besluit’: Besluit algemene regels milieu mijnbouw.

Artikel 2

Bij de toepassing van het besluit worden de volgende niet publiekrechtelijke regelingen of normen aangewezen:

NEN 5744: 1991: Nederlandse norm voor Bodem – Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen, juni 1991;

PGS 15: Richtlijn PGS 15, getiteld ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; Richtlijn voor brandveiligheid en milieuveiligheid’, zoals gepubliceerd op www.minvrom.nl in juni 2005 en de errata van 5 juli 2005;

PGS 30: Richtlijn PGS 30, getiteld ‘Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties’, zoals gepubliceerd op www.minvrom.nl in juni 2005.

Artikel 4

De etmaalwaarden van de verkeersbewegingen bedoeld in artikel 21 van het besluit, worden beoordeeld volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m. (Stcrt. 1996, 44).

Artikel 6

De afvalstoffen opgenomen in de bijlage bij de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijk afvalstoffen zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het besluit.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit algemene regels milieu mijnbouw in werking treedt.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling algemene regels milieu mijnbouw.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 april 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven