Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai[Regeling vervallen per 11-10-2014.]

Geldend van 15-05-2008 t/m 10-10-2014

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 april 2008, nr. 2008044871, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van het beleid op het terrein van de van de geluidssanering van weg- en railverkeerslawaai en de Stimuleringsregeling stille wegdekken

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-10-2014]

Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai en zijn plaatsvervanger worden gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke handelingen en andere handelingen ter voorbereiding en uitvoering van het beleid op het terrein van de geluidssanering van weg- en railverkeerslawaai en de Stimuleringsregeling stille wegdekken;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen;

  • c. voor opdrachtbrieven met een bedrag boven de € 500.000,00 is medeparaaf van de directeur Ruimte en Milieu van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vereist.

Artikel 2 [Vervallen per 11-10-2014]

Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai kan zijn bevoegdheden bedoeld in artikel 1 doorverlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3 [Vervallen per 11-10-2014]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai

(gevolgd door handtekening en naam)

Artikel 4 [Vervallen per 11-10-2014]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrok-

ken functionaris)

Artikel 5 [Vervallen per 11-10-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 11-10-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 april 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer