Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2008–2009[Regeling vervallen per 01-08-2009.]

Geldend van 02-04-2008 t/m 31-07-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 19 maart 2008, nr. HO&S i.o./SF/2008/2169, houdende vaststelling van de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2008–2009

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000;

Besluit:

Artikel 1. Consumentenprijsindex [Vervallen per 01-08-2009]

Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 15, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, wordt verstaan: de procentuele ontwikkeling die de consumentenprijsindex, reeks ‘alle huishoudens’, zoals die wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en bekendgemaakt in het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft ondergaan in het jaar 2007 ten opzichte van het jaar 2006.

Artikel 2. Hoogte cursusgeldtarieven [Vervallen per 01-08-2009]

De cursusgeldtarieven, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, worden voor het cursusjaar 2008–2009 als volgt vastgesteld:

  • a. voor opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de assistent-opleiding en de basisberoepsopleiding: € 205 per cursusjaar;

  • b. voor opleidingen beroepsonderwijs voor zover het betreft de vakopleiding, de middenkaderopleiding en de specialistenopleiding: € 499 per cursusjaar;

  • c. voor opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, gericht op het behalen van een diploma als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs, of onderdelen van dat diploma: € 0,64 voor elke 45 minuten onderwijs, berekend op basis van het normatieve aantal minuten onderwijs per jaar van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden;

  • d. voor opleidingen Nederlands als tweede taal als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft Nederlands als tweede taal I: € 277 per cursusjaar;

  • e. voor opleidingen Nederlands als tweede taal als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft Nederlands als tweede taal II: € 499 per cursusjaar.

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en is van toepassing op het cursusjaar dat aanvangt op 1 augustus 2008.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2009.

Artikel 4. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2008–2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart