Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaat- en volmachtbesluit gemandateerd beheerder KLPD 2008[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot 01-01-2013.]

Geldend van 01-08-2008 t/m 01-01-2013

Mandaat- en volmachtbesluit gemandateerd beheerder KLPD 2008

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 25-05-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. directeur-generaal Veiligheid: directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. FIU-Nederland: Financial Intelligence Unit-Nederland;

 • c. KLPD: Korps landelijke politiediensten;

 • d. Minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • e. MV-besluit diensthoofden BZK: Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK.

Artikel 2. Algemeen mandaat en volmacht [Vervallen per 25-05-2013]

 • 2 De directeur-generaal Veiligheid is bevoegd om:

  • a. namens de Minister te beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten met betrekking tot een personele aangelegenheid van het KLPD en

  • b. de Minister namens de Staat te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures met betrekking tot een personele aangelegenheid van het KLPD.

Artikel 3. Bijzonder mandaat en volmacht [Vervallen per 25-05-2013]

 • 2 De directeur-generaal Veiligheid kan ten aanzien van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, ondermandaat verlenen en de volmacht en machtiging doorgeven aan de korpschef van het KLPD. Hij kan daarbij bepalen dat de korpschef ondermandaat kan verlenen en de volmacht en machtiging kan doorgeven aan onder de korpschef ressorterende ambtenaren van het KLPD of aan ambtenaren van FIU-Nederland.

Artikel 4. Ondertekening [Vervallen per 25-05-2013]

 • 1 In afwijking van artikel 4 van het MV-besluit diensthoofden BZK vindt ondertekening van besluiten en stukken op grond van het mandaat van de directeur-generaal Veiligheid met betrekking tot het beheer van het KLPD plaats op de volgende wijze:

  De beheerder van het KLPD,

  voor deze:

  de directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  (handtekening)

  (naam)

 • 2 Ondertekening van besluiten en stukken op grond van het mandaat van de directeur-generaal Veiligheid, bedoeld in artikel 3, vindt plaats op de volgende wijze:

  De Minister van Justitie,

  voor deze:

  de directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  (handtekening)

  (naam)

 • 3 Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van de volmacht van de directeur-generaal Veiligheid met betrekking tot het beheer van het KLPD en de volmacht, bedoeld in artikel 3, wordt de aanduiding van de beheerder van het KLPD, respectievelijk de Minister van Justitie, voorafgegaan door: Namens de Staat der Nederlanden.

Artikel 5. Afwezigheid en verhindering [Vervallen per 25-05-2013]

 • 1 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal Veiligheid worden diens mandaat en volmacht met betrekking tot het beheer van het KLPD en de bevoegdheden, bedoeld in artikel 3, volledig uitgeoefend door de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal Veiligheid en de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de regels voor vervanging van de secretaris-generaal van het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK van toepassing.

Artikel 6. Intrekking besluiten [Vervallen per 25-05-2013]

De Mandaatregeling Korps landelijke politiediensten 2003 en het Besluit gemandateerd beheerder KLPD worden ingetrokken.

Artikel 7. Publicatie en inwerkingtreding [Vervallen per 25-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel [Vervallen per 25-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat- en volmachtbesluit gemandateerd beheerder KLPD 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst