Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2008[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2010.]

Geldend van 23-07-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 28 februari 2008, nr. WJZ 8024304, houdende vaststelling van correcties ten behoeve van de voorschotverlening voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2008 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2008)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 14, vierde lid, en 31, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Correctiebedragen voorschotverlening productie van hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de regeling worden voor 2008 als volgt vastgesteld:

Artikel 3

De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling worden voor 2008 als volgt vastgesteld:

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de regeling worden voor 2008 als volgt vastgesteld:

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de regeling worden voor 2008 als volgt vastgesteld:

Artikel 6

De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de regeling worden voor 2008 als volgt vastgesteld:

§ 3. Correctiebedragen voorschotverlening productie van hernieuwbaar gas

Artikel 7

De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in in de artikelen 36, eerste lid, en artikel 42a, eerste lid, van de regeling worden voor 2008 als volgt vastgesteld:

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit stimulering duurzame energieproductie in werking treedt.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 februari 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven