Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen[Regeling vervallen per 03-03-2010.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 02-03-2010

Wet van 31 januari 2008, houdende rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeldruk te verminderen door onder meer het aantal bestaande vergunningen af te schaffen dan wel te vereenvoudigen alsmede een aantal uitgewerkte wetten in te trekken met het oog op verlaging van het aantal regels dat als onnodige last voor de burger geldt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Justitie [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel I [Vervallen per 03-03-2010]

[Red: Wijzigt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel II [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel III [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel IV [Vervallen per 03-03-2010]

[Red: Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Economische Zaken [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel V [Vervallen per 03-03-2010]

[Red: Wijzigt de Telecommunicatiewet.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel VI [Vervallen per 03-03-2010]

[Red: Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Buitenlandse Zaken [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel VIII [Vervallen per 03-03-2010]

[Red: Wijzigt de Sanctiewet 1977.]

Hoofdstuk 7. Slot- en overgangsbepalingen [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel IX [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel X [Vervallen per 03-03-2010]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 31 januari 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Uitgegeven de achtentwintigste februari 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin