Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2008[Regeling vervallen per 01-02-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]

Geldend van 10-02-2008 t/m 31-01-2009

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2007, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het fonds voedselveiligheid vee- en vleessector voor het jaar 2008 (Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2008)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op de artikelen 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-02-2009]

Deze verordening neemt de terminologie over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 en verstaat voorts onder:

a.

ondernemer

:

degene, die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

b.

runderen

:

runderen, huisdieren, van 1 jaar en ouder;

c.

kalveren

:

runderen, huisdieren, jonger dan 1 jaar;

d.

varkens

:

varken, huisdier, ongeacht leeftijd of geslacht, met een levend gewicht van meer dan 30 kg of met een geslacht gewicht van meer dan 20 kg;

e.

big

:

varken, huisdier, met een levend gewicht van 30 kg of minder, of met een geslacht gewicht van 20 kg of minder;

f.

schapen

:

schapen, huisdieren, ongeacht hun leeftijd of gewicht;

g.

geiten

:

geiten, huisdieren, waarvan het levend gewicht gelijk is aan of hoger is dan 12 kg, dan wel het geslacht gewicht met kop gelijk is aan of hoger is dan 6,5 kg, dan wel het geslacht gewicht zonder kop gelijk is aan of hoger is dan 6,0 kg;

h.

dieren

:

runderen, kalveren, varkens, biggen, schapen en geiten;

i.

vee-eenheid

:

rekenfactor ter bepaling van de heffingsvrije voet, als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 2 [Vervallen per 01-02-2009]

 • 1 De ondernemer, die in het jaar 2008 één of meer dieren slacht of doet slachten, is ten behoeve van het fonds voedselveiligheid vee- en vleessector over die dieren per dier en per diersoort een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:

  runderen

  :

  € 2,59 per rund;

  kalveren

  :

  € 1,06 per kalf;

  varkens

  :

  € 0,49 per varken;

  biggen

  :

  € 0,25 per big;

  schapen

  :

  € 0,90 per schaap;

  geiten

  :

  € 0,90 per geit.

 • 2 De ondernemer is de heffing als bedoeld in het eerste lid, niet verschuldigd voor zover de af te dragen heffing het bedrag van € 4.000,– niet overschrijdt.

 • 3 De heffing, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap is aangetoond dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden in het geval het varkens, biggen, geiten en schapen betreft, respectievelijk drie maanden in het geval het kalveren en runderen betreft.

Artikel 3 [Vervallen per 01-02-2009]

De heffing, bedoeld in artikel 2, eerste lid, mag niet als zodanig worden doorberekend aan de leveranciers van slachtdieren.

Artikel 4 [Vervallen per 01-02-2009]

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.

Artikel 5 [Vervallen per 01-02-2009]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2008.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2008, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.

Zoetermeer, 31 oktober 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris