Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie-LNV

Geldend van 16-02-2008 t/m heden

Besluit houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan ambtenaren van de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, alsmede aan de door deze directeur aangewezen ambtenaren van de Dienst Regelingen, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter afhandeling van schademeldingen die worden ingediend door afnemers van stroom en/of diens verzekeraars die schade hebben geleden naar aanleiding van de stroomstoring die zich als gevolg van het ongeval met een Apache helikopter op 12 december 2007 heeft voorgedaan.

Artikel 2

De functionaris, bedoeld in artikel 1, maakt geen gebruik van de aan hem verleende bevoegdheden zonder voorafgaande instemming van zijn opdrachtgever (Directeur Juridische Dienstverlenging van het Commando DienstenCentra) indien de schademelding een bedrag van EUR 10.000,– te boven gaat. Dit bedrag kan door opdrachtgever worden aangepast voor zover de feitelijke situatie hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 3

Een document waarin een besluit of een andere handeling als bedoeld in artikel 1 is vastgelegd bevat aan het slot de volgende formule:

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

voor deze,

(functie, handtekening en naam van de ondertekenaar)

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 januari 2008.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie-LNV.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 januari 2008

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.G. de Vries